Määrärahojen siirto, kaupungin palkkakehityssuunnitelman toteuttaminen vuoden 2023 talousarviossa, kaupunginkanslia

HEL 2023-005201
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 139 §

Määrärahojen siirtäminen kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi vuoden 2023 talousarviossa

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2023 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 498 000 euroa kunta-Helsingin palkkakehitys-ohjelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut
3 912 000 euroa
3 10 01 Kaupunkirakenne
82 000 euroa
3 10 02 Rakennukset
136 000 euroa
3 10 03 Asuntotuotanto
56 000 euroa
3 10 08 Palvelut ja luvat
72 000 euroa
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
240 000 euroa

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta vertailla Helsingin henkilöstöetujen kilpailukykyisyyttä verrattuna lähialueiden kuntiin veto- ja pitovoiman näkökulmasta. (Jenni Hjelt)

Käsittely

Valtuutettu Jenni Hjelt ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta vertailla Helsingin henkilöstöetujen kilpailukykyisyyttä verrattuna lähialueiden kuntiin veto- ja pitovoiman näkökulmasta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kobra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Aino Tuominen, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Poissa: 3
Tom Packalén, Matias Pajula, Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Hjeltin ehdottaman toivomusponnen.

Katso äänestystulos taulukkona

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamista on jatkettu vuonna 2023. Vuoden 2023 palkkakehitysohjelma on laadittu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten viranhaltijajohdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä.

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupunginhallituksen linjaama pidemmän aikavälin tahtotila, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehitysohjelmasta päätetään vuosittain kaupungin talousarvion laatimisen yhteydessä.

Vuodesta 2023 alkaen palkkakehitysohjelma on eriytetty kahteen osaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan uudistuksen myötä. Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteutukseen on varattu vuoden 2023 talousarvioon 7 miljoonaa euroa vuositasolla. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palkkakehitysohjelman toteutukseen on käytettävissä myös 7 miljoonaa euroa vuositasolla ja korotukset rahoitetaan toimialan omasta budjetista.

Palkkakehitysohjelman kohdennukset

Vuonna 2023 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmalla on haluttu erityisesti parantaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja kiertävien erityisopettajien saatavuutta ja palkkakilpailukykyä. Lisäksi korotuksia kohdennetaan kelpoisuusedellytykset täyttäville perusopetuksen opettajille tietyissä kouluissa alueellisen eriarvoistumisen ennaltaehkäisemiseksi. Korotuksia suunnataan myös toimialan erityiskoulunkäyntiavustajille.

Kaupunkiympäristön toimialalla korotuksia suunnattiin kiinteistölakimiehille sekä erilaisiin rakennuttamisen sekä katu- ja liikennesuunnittelun projektinjohto-, insinööri- ja esihenkilötehtäviin. Korotuksia kohdennettiin myös erilaisiin rakennustekniikan ja maanmittauksen insinööri- ja esihenkilötehtäviin sekä paikkatietoasiantuntijoille ja -suunnittelijoille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla korotuksia on kohdistettu näyttämö-, valaistus- ja äänimestareille, liikunnanohjaajille ja vastaaville liikunnanohjaajille sekä tiettyihin yksikkötason esihenkilötehtäviin.

Korotuksia kohdennettiin myös palvelukeskusliikelaitoksessa tietyille koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstölle sekä taloushallintopalveluliikelaitoksen vaativille palkanlaskennan asiantuntijatehtäville, pääkirjanpitäjille ja kirjanpitäjille. Rakentamispalveluliikelaitoksessa korotuksia kohdennettiin paikkatietoasiantuntijoille- ja suunnittelijoille, hankintainsinööreille ja -suunnittelijoille, tuotantoinsinööreille sekä erikoismittaajille.

Vuoden 2023 palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset 1.4.2023 lukien on kohdennettu noin 5 700 tehtävälle kunta-Helsingin toimialoilla ja liikelaitoksissa. Yksityiskohtainen lista ammattiryhmistä on liitteessä 1.

Lisäksi palkkakehitysohjelmasta kohdistettiin korotuksia niihin tehtäviin, joissa tehtäväkohtainen palkka on alle 2 000 euroa kuukaudessa. Korotukset toteutetaan siten, että kaikki alle 2 000 euron tehtäväkohtaiset palkat korotetaan 2 000 euron tasolle joko 1.4.2023 voimaan astuvan palkkakehitysohjelman tai viimeistään 1.6.2023 voimaan tulevan kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisen yleiskorotuksen myötä.

Päätöksen mukainen määrärahan siirto koskee yhdeksän kuukauden palkankorotuksia vastaava summaa vuodelta 2023. Vuonna 2024 ja siitä eteenpäin vuoden 2023 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelmassa päätetyt korotukset toimialojen tulee rahoittaa kokovuotisesti talousarvionsa mukaisista määrärahoista. Kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman mukaiset korotukset ovat vuositasolla kustannuksiltaan noin 7 miljoonaa euroa.

Koska vuoden 2023 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan kesken vuotta, jää palkkakehitysohjelmaan varatusta 7 000 000 euron määrärahasta käyttämättä noin
1 680 000 euroa vuonna 2023. Jäljellä jäävästä määrärahasta kohdennetaan tarvittava summa vuoden 2022 joulukuussa henkilöstölle myönnettyyn kulttuuri- ja liikuntaetuun, joka edistää osaltaan palkkakehitysohjelmalle asetettuja tavoitteita parantaen henkilöstön pito- ja vetovoimaa. Tämän määrärahan kohdentamisesta tehdään tarvittaessa erillinen päätös.

Vuoden 2023 kunta-Helsingin palkkakehitysohjelman toteuttamista varten määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat yhteensä 4 498 000 euroa talousarviokohdille 2  10 01, Kaupungin tuottamat palvelut 3 912 000 euroa, 3 10 01, Kaupunkirakenne 82 000 euroa, 3 10 02, Rakennukset 136 000 euroa, 3 10 03, Asuntotuotanto 56 000 euroa, 3  10 08, Palvelut ja luvat 72 000 euroa, 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 240 000 euroa.

Sulje

Kaupunginhallitus 22.05.2023 § 325

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2023 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 4 498 000 euroa kunta-Helsingin palkkakehitys-ohjelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01 Kaupungin tuottamat palvelut
3 912 000 euroa
3 10 01 Kaupunkirakenne
82 000 euroa
3 10 02 Rakennukset
136 000 euroa
3 10 03 Asuntotuotanto
56 000 euroa
3 10 08 Palvelut ja luvat
72 000 euroa
4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika
240 000 euroa

15.05.2023 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, asiantuntija, puhelin: 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Aino Honkapohja-Kuusisto, asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liite1_Palkkakehitysohjelma 2023_kunta-Helsinki

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.