Hankinta, minikilpailutus, Malmin koulukampus arkkitehtuuripalvelut, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-005249
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Hankinta, minikilpailutus, Malmin koulukampus, arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti

A

hyväksyä saatujen tarjousten perusteella Malmin peruskoulun Kirkonkyläntie 17 toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen hankkeen eli Malmin koulukampuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimuksen minikilpailutukseen seuraavat viisi (5) tarjoajaa, nimimerkit:
Malmis, Nelilehtinen, Nelipala, Topi ja Yks plus viisi.

B

hyväksyä arviointiryhmän esityksen Malmin koulukampuksen pää- ja
arkkitehtisuunnittelun puitesopimuksen minikilpailutuksen voittajasta tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet saaneen, nimimerkki Nelilehtisen, Ryhmittymän A-Konsultit & Talli: A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy tarjouksen.

C

hyväksyä Malmin koulukampuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun minikilpailutuksen voittajan Ryhmittymä A-Konsultit & Tallin: A-Konsultit
Oy:n ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:n suunnittelutarjouksen kokonaishintaan 1 607 190 euroa arvonlisäverottomana.

Suunnittelutoimeksiantoa koskeva hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun kustakin suunnitteluvaiheesta on tehty puitesopimukseen perustuvat erilliset tilaukset.

D

Hyväksyä tarjousten arvioinnin perusteella hyväksyttävät tarjoukset jättäneille Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy:lle, JKMM Arkkitehdit Oy:lle,
Työyhteenliittymälle K2S ja AW2: Arkkitehtitoimisto K2S Oy, AW2 Architects Oy ja VPL Arkkitehdit Oy:lle maksettavan yhteensä 30 000 euron palkkion, kullekin á 7 500 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus järjesti hankkeeseen Malmin peruskoulu, Kirkonkyläntie 17, perusparannus ja laajennus, puitesopimusjärjestelyyn perustuvan kevennetyn suunnittelukilpailun Malmin koulukampuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta 18.4.2023 – 25.5.2023.

Kyseessä on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Tilahankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelun 2023 - 2025 (2025-2027) puitesopimuksen 2022-014178-1-0 / HEL 2022-014178 mukainen hankinta. Hankintamenettely toteutettiin puitesopimustoimittajien välisenä minikilpailuna.

Puitesopimuksen mukaisesti kilpailuun voivat osallistua puitesopimustoimittajat niistä osa-alueista ja koreista, jotka soveltuvat tähän suunnittelutehtävään.

- Osa-alue 1: poikkeuksellisen vaativien peruskorjaushankkeiden pää- ja arkkitehtuurisuunnittelu

Tarjouspyyntö lähetettiin tähän suunnittelutehtävään soveltuville kaikille
seitsemälle (7) puitesopimuksen osa-alueeseen numero 1 valituille palveluntuottajalle.

Kaikki tarjouspyynnön liitteet oli tallennettu Tarjouspalvelutoimittajaportaaliin, josta ne olivat tarjoajien noudettavissa veloituksetta. Hankintaa koskevat kysymykset tuli esittää Tarjouspalvelutoimittajaportaalissa viimeistään 9.5.2023 klo 13 mennessä. Kysymyksiin annetut vastaukset tuli julkaista 17.5.2023 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kysymystä.

Tarjoukset tuli jättää 25.05.2023 klo 13.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä tarjouksen jätti viisi tarjoajaa, nimimerkit: Malmis, Nelilehtinen, Nelipala, Topi ja Yks plus viisi. Arviointiryhmä totesi kaikki saapuneet tarjoukset tarjouspyynnössä tarjouksen sisällölle asetettujen vaatimusten mukaisiksi ja hyväksyi ne otettavaksi mukaan laatuarviointiin.

Hankinnassa käytettiin kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailuperusteena laatua (laadun painoarvo 100 %). Tarjoajien tuli jättää tarjouksen yhteydessä hankkeen kaikki vaiheet käsittävä suunnittelutarjous, jota ei avattu ennen laatuarvioinnin suorittamista eikä sillä ollut vaikutusta tarjousvertailuun.

Laatuarvioinnissa huomioitavat pääkriteerit ovat tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla:

1. Toiminnalliset ominaisuudet

2. Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu

3. Tekniset ominaisuudet, kokonaistaloudellisuus ja kustannusten hallinta

Pääkriteerit arvioitiin erikseen, kohdat 1 ja 2 pistein 0 - 35 ja kohta 3 pistein 0-30.

Arviointityöryhmä laati ehdotuksista laatuarvioinnin anonyymisti ennen
hintatarjousten avaamista. Laatuarvioinnissa käytettiin tarjouspyynnön liitteenä ollutta arviointitaulukkoa.

Laatuarvioinnin tulokset olivat seuraavat:

Malmis
48 pistettä
Nelilehtinen
80 pistettä
Nelipala
73 pistettä
Topi
65 pistettä
Yks plus viisi
69 pistettä

Arviointiryhmä totesi, että korkeimmat pisteet sai nimimerkki Nelilehtinen.

Arviointiryhmä esitti nimimerkki Nelilehtistä puitesopimuskumppaneiden
välisen minikilpailun voittajaksi.

Voittaneen ehdotuksen tekijäksi osoittautui Ryhmittymän A-Konsultit & Talli: A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy.

Arviointiryhmä esitti, että muille hyväksytyn tarjouksen jättäneille maksetaan 7 500 € palkkio, paitsi voittajalle, joka saa toimeksiannon suunnittelusta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen
(Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan tilapäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 2 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Tilapäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 07.08.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka tekemällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa asioissa tärkeää tai 
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupahakemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkuja 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja valituksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli muutoksenhakija on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 1. muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 22010

merja.ikonen@hel.fi

Päättäjä

Sari Hilden
tilapäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Arviointipöytäkirja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.