Virkasuhteen täyttäminen, Etelän aikuissosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-51-23

HEL 2023-005356
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Virkasuhteen täyttäminen, Etelän aikuissosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-51-23

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotieteiden maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 031464, toimintayksikkö 395600, työpiste 100230) 1.5.2023 lukien 3839,12 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei ole.

Selvitystä virkaan valitun terveydentilasta ei vaadita, koska selvitys on esitetty aiemman virkavalinnan yhteydessä.

Selvitystä tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojasta ei tarvitse esittää, koska virkaan otettu on jo aiemmin esittänyt selvityksen.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 27.3.2023.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön johtaja.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka sijoittuu etelän aikuissosiaalityöhön maahan muuttaneiden erityispalveluihin, aikuistumisen tuen työryhmään. Työryhmän asiakkaat ovat alaikäisenä, ilman huoltajaa maahan saapuneita lapsia ja nuoria, joiden kotoutumisen edistämisen tuesta työryhmä vastaa. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata työryhmän palvelutoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä osallistua asiantuntijana erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin.

Virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 24.2.-13.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Eduksi tehtävää täytettäessä luemme aikaisemman sosiaalityön työkokemuksen nuorten ja heidän verkostojensa kanssa työskentelystä, aiemman lähiesihenkilötyökokemuksen sekä perehtyneisyyden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumisen palveluihin. Katsomme eduksi myös Helsingin palvelujärjestelmän tuntemuksen.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus puuttui yhdeltä hakijalta.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Haastattelut suoritti nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön vs. johtaja ********** ja etelän aikuissosiaalityön vs. päällikkö ********** ********** haastattelu suoritettiin 28.3.2023 ja ********** haastattelu suoritettiin 30.3.2023.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (2018) Helsingin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut Stadin ammattiopistossa lähiesimiestyön ammattitutkinnon (2021-2022). **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (1999) Kuopion yliopistosta. **********

Kummallakin haastatelluista on kokemusta maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa tehdystä kotoutumisen tuen työstä. ********** on lisäksi työkokemusta sosiaalityöntekijänä lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Esihenkilötyön työkokemusta on vain ********** Samoin Helsingin palvelujärjestelmän tuntemusta on vain ********** sillä ********** ei ole työkokemusta Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista. ********** on osoittanut nykyisessä johtavan sosiaalityöntekijän työssä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointi- ja paineensietokykyä. Hänen käymänsä lähiesihenkilötyön koulutus osoittaa halua tehdä työtä johtamisen ammattilaisena ja lisäksi hänellä on erittäin vahva kotoutumisen tuen työn substanssiosaaminen.

Koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa ja johtavan sosiaalityöntekijän työssä osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran hoitamiseen etelän aikuissosiaalityön maahan muuttaneiden erityispalveluissa aikuistumisen tuen työryhmässä.

Päätös tullut nähtäväksi 27.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anne Peltola, vs. aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 43931

anne.peltola@hel.fi

Päättäjä

Sari Karisto
vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.