Palvelusetelituottajan lopettaminen, ikääntyneiden palveluasuminen, Hoivakoti Vilina

HEL 2023-005501
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelituottajan poistaminen

Ostopalvelupäällikkö

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden Arviointitoiminnan ikääntyneiden Ostopalvelut -yksikön ostopalvelupäällikkö päätti poistaa Hoivakoti Vilina Oy:n palvelusetelituottajalistalta.

Päätöksen perustelut

Hoivakoti Vilina Oy on hyväksytty ikääntyneiden palveluasumisen palvelu-setelituottajaksi 10.3.2020 ja tuottaja on 1.3.2023 ilmoittanut, että heidän toimintansa lakkaa ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelituottajana Helsingissä ja pyytänyt toimintayksikön poistamista palveluntuottajien listalta.

Sosiaalilautakunta hyväksyi palvelusetelin pysyväksi yli 65-vuotiaiden palveluasumisen palvelun järjestämistavaksi 15.1.2008. Tätä edelsi palvelusetelin kokeiluvaihe 1.4.2006 -31.3.2007.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön laajentamisesta päätetään lautakunnissa.

Toimialajohtaja päätti 13.11.2019 § 150, että selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun ostopalvelupäällikkö hyväksyy yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin palvelusetelituottajat tai peruuttaa hyväksynnän.

Päätös tullut nähtäväksi 05.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 42207

kristiina.l.matikainen@hel.fi

Jaana Laakso, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 43732

jaana.k.laakso@hel.fi

Päättäjä

Kristiina Matikainen
ostopalvelupäällikkö