Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, nuorten aloitejärjestelmän muuttaminen, kaupunginkanslia

HEL 2023-005606
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 214 §

Hallintosäännön muuttaminen, nuorten aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.10.2023 lukien.

Aloitteet, jotka on jätetty viimeistään 30.9.2023, käsitellään niiden jättämishetkellä voimassa olleiden hallintosääntömääräysten mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön muutoksella toteutetaan nuorten aloitteiden käsittelyn uudistus. Nuorten aloitteiden käsittelyssä siirrytään toimialalautakuntamalliin, jossa aloitevastauksen antaa se toimialalautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat. Tältä osin menettely vastaisi sellaisten valtuutetun aloitteiden käsittelyä, joissa toimivaltainen toimija olisi lautakunta tai sen alainen viranomainen ja joissa olisi alle 25 allekirjoittajaa.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten toimivaltaan kuuluvissa aloitteissa vastaaja olisi pormestari. Apulaispormestarit eivät enää vastaisi nuorten aloitteisiin, vaan heidän tehtäväänsä sisältyisi aloitevastauksista päättäminen osana toimialalautakuntien työtä. Kuntalaisaloitteiden tapaan kaupunginvaltuuston tietoon esitettäisiin kahdesti vuodessa sen toimivaltaan kuuluvat nuorten aloitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Nuorten aloitepalvelun säännöllistä seurantaa ja kehittämistä toteutetaan lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii vuoden 2023 loppuun saakka aluepäällikkö Katri Kairimo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuudesta. Lisäksi hallintosäännön mukaan aloiteoikeuden toteutumisen seuranta kuuluu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston toimivaltaan.

Hallintosäännön 26 luvun 3 § muutetaan näin ollen kuulumaan seuraavasti:

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa.

Nuorten aloitteeseen vastaa se lautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu.

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai suoraan kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia toimenpiteitä koskeviin aloitteisiin vastaa pormestari.

Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa nuorten aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Tausta

Nuorten aloitejärjestelmä otettiin Helsingissä käyttöön vuonna 2015, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2015, 84 § silloisen kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muutoksen lisäämällä uuden 25 a §:n nuorten aloitteiden käsittelystä. Nuorten aloitteiden käsittely poikkeaa hieman muiden kuntalaisaloitteiden käsittelystä Helsingissä, sillä nuorten aloiteprosessissa huomioidaan 13–17-vuotiaiden erityistarpeet sekä niiden merkitys demokratiakasvatuksessa.

Nuorisoneuvoston nuorten aloitteita koskevien vuosien 2020-22 lausuntojen mukaan nuoret eivät tunne riittävän hyvin aloitejärjestelmää eikä sitä riittävästi markkinoida heille tai siitä kerrota osana opetusta.

Aloitevastausten laatu on nuorisoneuvoston mukaan vuosien aikana parantunut, mutta vastausaika on ajoittain ylittynyt, vastausta ei ole aina perusteltu eikä vastauksissa aina ole kerrottu, onko aloite toteuttamiskelpoinen. Nuorisoneuvosto toivoo aloitteiden manuaalisten käsittelyvaiheiden vähentämistä, jolloin prosessi sujuvoituisi. Lisäksi aloiteverkkosivuston aloitteen kategorisointi kasvattaa kynnystä viedä aloiteprosessi loppuun. Vahvaa tunnistautumista ei edelleenkään kannata lisätä aloitejärjestelmään, koska se asettaisi nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan.

Nuorisoneuvoston mielestä aloitteen tekijän ja aloitteen valmistelijan välinen vuorovaikutus lisää nuoren vaikuttamisen ja osallisuuden kokemusta sekä uskoa henkilökohtaisten näkemysten merkittävyydestä kaupunkitasolla. Yhteydenpito edistää myös käsittelyprosessin läpinäkyvyyttä.

Tarkastuslautakunta arvioi nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista vuoden 2020 arviointikertomuksessa. Lautakunta antoi toimenpidesuosituksia koskien nuorten aloitejärjestelmää ja sen kehittämistä.

Tarkastuslautakunta totesi, että aloiteprosessissa on paljon kehittämiskohteita. Nuori ei tule kohdatuksi eikä kuulluksi prosessissa eikä hän välttämättä tiedä, mitä aloitteelle tapahtuu aloitteen jättämisen jälkeen. Lautakunnan mukaan aloitteisiin vastaaminen kestää liian kauan, vastausaika ja vastausten laatu sekä vuorovaikutus aloitteen tekijän kanssa vaihtelee toimialasta ja aloitteesta riippuen. Toisinaan toimialojen valmistelijoiden ja apulaispormestarien on vaikea löytää aikaa vastaamiseen. Nuorten aloitteiden käsittelyprosessi on monivaiheinen, hidas ja sisältää paljon manuaalista työtä. Nykyisellä tavalla ei voida käsitellä kovin suurta määrää aloitteita, joten aloitejärjestelmää ei kaupunginsihteerien mukaan ole mielekästä markkinoida.

Kaupunginkanslian tehtävänä on yhdessä toimialojen kanssa varmistaa, että toimialoilla vastauksia valmistelevat ovat vuorovaikutuksessa aloitteen tekijän kanssa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävänä on yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa keventää nuorten aloiteprosessia.

Tarkastuslautakunta kehotti lisäksi, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee edelleen tiivistää yhteistyötään nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tuomisessa konkreettiseksi osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa ja opetusta.

Kansliapäällikkö asetti 2.3.2022, 58 § Nuorten aloiteprosessin uudistaminen -työryhmän toimikaudeksi 14.3.-31.10.2022. Työryhmän tehtävänä oli tarkastuslautakunnan suositusten mukaisesti keventää nuorten aloiteprosessia. Työryhmän tehtävä linkittyi Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin sekä lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman toimeenpanoon. Työryhmän tavoitteena oli nuorten aloiteoikeuden tarkoituksen ja tavoitetilan kirkastaminen.

Työryhmä on määritellyt aloiteprosessin, yhteisen palvelulupauksen ja nuorten aloitejärjestelmän statuksen osana kaupunkiorganisaation toimintaa. Tavoitteena oli valmistella toimiva ja kevennetty aloiteprosessi ja määritellä nuorten aloiteprosessin toimijoiden roolit sekä yhtenevät käytännöt toimialoille. Lisäksi työryhmän tuli tehdä esitys, miten aloiteprosessia johdetaan ja kehitetään sekä kuka tai ketkä toimivat nuorten aloiteprosessin omistajina.

Työryhmän tunnistamat vaihtoehtoiset mallit nuorten aloitteiden käsittelemiseksi

Työryhmä tunnisti kolme vaihtoehtoista mallia nuorten aloitteiden käsittelemiseksi:

1 ”Valtuustomalli” eli nykytilan säilyttäminen

Nuorten aloitteet ohjattaisiin nykyisen prosessin mukaisesti kaupunginkansliaan. Kaupunginsihteerit vastaisivat nuorten aloitteiden asianohjauksesta. Aloitevastaus valmisteltaisiin kaupunginkanslian ja toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Aloitevastauksen antaisi pormestari tai apulaispormestari. Aloitteet vietäisiin kaksi kertaa vuodessa valtuustoon tiedoksi.

Mallin hyvinä puolina on nuorisoneuvoston puheenvuoro kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Lisäksi aloitteentekijälle lähtee tieto valtuustokäsittelystä, ja sen voi katsoa Helsinki-kanavalta. Useimmat aloitteet liittyvät kuitenkin toimialojen päätösvaltaan, joten valtuustokäsittely on siltä osalta ollut muodollisuus, koska valtuusto ei tee asian käsittelyn yhteydessä päätöksiä ja keskustelu on liittynyt usein itse aloitejärjestelmän toimivuuteen. Valtuutetut voivat kuitenkin tehdä aloitteisiin liittyviä ponsia. Mallin hitaus ja vuoropuhelun tarve on tullut näkyväksi valtuustokeskustelun yhteydessä.

2 ”Kuntalaisaloitemalli”

Työryhmän tunnistamassa toisessa mallissa nuorten aloitteet käsiteltäisiin muiden kuntalaisaloitteiden tapaan. Aloitteeseen vastaisi se kaupungin viranomainen, jonka toimivaltaan asia kuuluu. Jos asiaa koskeva toimivalta on toimielimellä, vietäisiin asia toimielimen käsiteltäväksi. Jos taas toimivalta on viranhaltijalla, vastattaisiin aloitteeseen virallisella kirjeellä. Aloitteen tekijälle ilmoitettaisiin viipymättä käsittelyn alkaessa käsittelevä taho ja arvioitu käsittelyaika, ellei aloitteeseen voida vastata välittömästi.

Aloite ei ole nuorille tyypillinen tapa vaikuttaa kaupungin toimintaan. Toisaalta mallin etuna ovat jo vakiintuneet kuntalaisaloitteen käsittelyn käytännöt. Kuntalaisaloitemallissa aloitteen tekijä ei kuitenkaan ole mukana aloitevastauksen käsittelytilanteessa. Aloitemahdollisuudesta tulisi tässäkin tapauksessa viestiä vahvasti nuorille.

3 ”Toimialalautakuntamalli”

Kolmannessa vaihtoehdossa nuorten aloitevastausten käsittelyyn tunnistettiin toimialalautakuntamalli, jossa aloitevastauksen antaisi se toimialalautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan, tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat. Toimialalautakunnan käsiteltäväksi tuotaisiin kaikki toimialaa koskevat nuorten aloitteet, ei pelkästään lautakunnan toimivaltaan kuuluvat. Aloitteet käsiteltäisiin toimialalautakunnissa tai johtokunnissa sitä mukaan kuin aloitteita saapuu. Toimialalautakunnat ja johtokunnat antaisivat omalla toimivallallaan lopulliset vastaukset. Tämä vastaisi sellaisten valtuustoaloitteiden käsittelyä, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat toimialan toimivaltaan ja joissa on alle 25 valtuutetun allekirjoitukset.

Valtuuston toimivaltaan kuuluvan nuorten aloitteen valmistelu ja päätöksenteko olisi edelleen kaupunginkansliassa. Aloitteiden vastaanotto siirtyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluista kaupunginkanslian kirjaamoon. Aloitevastaus valmisteltaisiin kaupunginkansliassa pormestarin vastattavaksi. Aloitteisiin vastattaisiin pormestarin kirjeellä. Kirje aloitteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä toimitettaisiin aloitteentekijälle tiedoksi. Valtuuston toimivaltaan kuuluvan asian aloitevastaus eli pormestarin kirje tuotaisiin kaupunginvaltuustoon tiedoksi kaksi kertaa vuodessa samaan tapaan kuin sen toimivaltaan kuuluvien muiden kuntalaisaloitteiden.

Hyvää mallissa on aloitteen käsittelyn ja vastaamisen tuominen lähemmäs toimintaa, toimintaympäristöä ja aloitteeseen kuuluvaa toimivaltaa esitettyjen toimenpiteiden ratkaisemiseksi. Lisäksi lautakunnissa paikalla on nuorisoneuvoston pysyvä edustus, joka tuo nuorten äänen myös aloitepäätöksenteon tueksi. Aloitevastausten käsittely lautakunnissa ei kuitenkaan ole julkista. Toimialan sisäinen koordinaatiovastuu vahvistuu.

Valittavaksi esitettävä malli

Työryhmä päätyi esittämään toimialalautakuntamallia uudeksi nuorten aloitteiden käsittelyjärjestykseksi. Hallintosääntöä esitetään muutettavaksi sen mukaiseksi. Valitussa mallissa on parhaiten yhdistettävissä toisaalta käsittely lähellä konkreettista palvelutuotantoa ja toisaalta luottamushenkilökäsittely, jossa nuorten edustaja on läsnä. Käsittelyjärjestyksen muuttaminen ei ratkaise vuorovaikutuksen tai käsittelyaikojen haasteita, vaan ne on ratkaistava muin keinoin.

Aloitteiden julkaiseminen ja vuorovaikutus

Työryhmä ei määritellyt mihinkään tunnistamaansa nuorten aloitteiden käsittelyyn vuorovaikutusmallia, koska se on tarkoituksenmukaista tarkentaa toimeenpanovaiheessa valitun mallin mukaisin reunaehdon huomioiden toimialojen hallinnolliset käytännöt. Tarkoitus kuitenkin on, että kaikkiin malleihin sisältyy vastausten valmistelussa vuorovaikutus aloitteentekijän kanssa.

Nuorten aloitteet ja niihin annetut vastaukset toimenpiteistä julkaistaisiin edelleen Nuorten Helsinki -sivustolla kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toimesta.

Nuorisoneuvoston näkemys aloiteprosessin uudistamisesta

Nuorisoneuvosto kävi 25.8.2022 keskustelua nuorten aloitepalvelusta, ja esille nousi toimialalautakuntien sopivuus aloitteiden käsittelyyn asiakohtaisesti valtuustokäsittelyä paremmin. Nuorisoneuvosto on toistuvasti myös toivonut nuorten aloitemahdollisuuden parempaa markkinointia nuorille.

Nuorisoneuvoston nimeämät kaksi edustajaa ovat olleet mukana työryhmässä. Nuorisoneuvosto on myös antanut lausuntonsa valitusta mallista. Lausunto on liitteenä 2.

Nuorisoneuvosto katsoo ehdotetun hallintosäännön muutoksen edistävän myönteisesti helsinkiläisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Muutos tukee nuorisoneuvoston näkemyksiä ja tavoitteita aloitejärjestelmän kehittämisestä, mahdollistaen nuorten aloitteiden käsittelyn varteenotettavalla tavalla.

Nuorten aloitepalvelun kaupunkitasoinen johtaminen

Kaupungissa on ohjausryhmärakenne, joihin nuorten aloitepalvelun säännöllinen seuranta ja kehittäminen on mahdollista kytkeä. Nuorten aloitepalvelun kaupunkitasoisessa kehittämisessä on tarkoituksenmukaista hyödyntää jo asetettua lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmää sisällyttämällä kehittäminen sen tehtäviin.

Lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmän perustamisesta on päätetty osana kaupunkitasoisen lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallituksessa 7.2.2021, 117 §.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaavat nuorten aloitteiden nuorisotyöllisestä tuesta sekä demokratiakasvatuksesta. Nuorten Helsinki -sivuston nuorten aloitesivua markkinoidaan kampanjalla keväällä ja syksyllä 2023. Aloitepalvelun markkinoinnista ja nuorten kuntalaisaloitemahdollisuuden viestinnästä on tehdään erillinen suunnitelma.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston toimivaltaan kuuluu nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumisen seuraaminen (hallintosäännön 2 luvun 17 §:n 1 momentti).

Aloitepalvelun digitaalisuus

Nuorisoneuvosto on nostanut toistuvasti esille, että nuorille näkyvän ja helposti käytettävän aloitekäyttöliittymän kehittäminen on keskeistä.

Työryhmän työn aikana selvitettiin nuorten vuorovaikutusmahdollisuuksia lisäävän Decidim-käyttöliittymän mahdollista käyttöönottoa, mutta todettiin, että sen käyttöönotto ei vastaa tarvetta.

Nuorten.hel.fi-sivuston yhteyteen on rakennettu nuorten aloitteita tukevia toiminnallisuuksia ja verkkonäkymää on uudistettu. Taustajärjestelmän jatkokehitystyön merkittävimmät toiminnalliset tarpeet tulevaisuudessa liittyvät asianhallintajärjestelmän uudistustyöhön ja kirjaamon rajapintojen kehitystyöhön, joilla voidaan sujuvoittaa aloitteiden ohjautumista ja vähentää manuaalista työtä. Käyttöliittymää ja sen toiminnallisuuksia kehitettäessä tulee varmistaa kiinteä yhteys nuorten aloitepalvelun johtamiseen ja kehittämiseen.

Korjaukset

Kaupunginhallitus käsitteli hallintosäännön muutosta nuorten aloitteiden osalta 14.8.2023 § 476 ja kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle 30.8.2023 § 199.

Kaupunginhallituksen on tarpeen korjata pöydällä olevaa esitystä, koska sen perusteluissa on virhe liittyen pormestarin ja apulaispormestarien tehtävään kuntalaisaloitteisiin vastaamisessa. Myös apulaispormestarit vastaavat kuntalaisaloitteisiin. Nuorten aloitteiden osalta apulaispormestareilla ei enää jatkossa olisi samaa tehtävää, koska he päättäisivät aloitevastauksista osana toimialalautakuntien työtä.

Sulje

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 542

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.10.2023 lukien.

Aloitteet, jotka on jätetty viimeistään 30.9.2023, käsitellään niiden jättämishetkellä voimassa olleiden hallintosääntömääräysten mukaisesti.

14.08.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 30.08.2023 § 199

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti pormestari Juhana Vartiaisen ehdotuksesta valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana panna asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi