Hankinta, Karmiinikujan luonnonkivityöt 2023, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2023-005806
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Yksikönjohtajan hankintapäätös, Karmiinikujan luonnonkivityöt 2023

Yksikönjohtaja

Päätös

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti valita edullisimman tarjouksen antaneen Kiviasennus ja -saneeraus Koponen Oy:n urakoitsijaksi Karmiinikujan luonnonkivityöt 2023-urakkaan, ajalle 3.7.2023 – 31.10.2023.

Samalla Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti tilata töitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enintään 128 076 euron (AVL 8 c §) arvosta jäljempänä mainituin perustein.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikat toteuttavat pääasiassa kaupungin omien tilaavien laitosten tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, viher- ja aluerakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja –hankintoja.

Tämä erillinen Karmiinikujan luonnonkivityöt 2023-urakka on tyypillinen alihankintana tilattava urakka. Urakassa tehtävät luonnonkivityöt sisältyvät laajempaan kokonaisuuteen Kuninkaantammen alueen rakentamisessa. Työn luonteen vuoksi on tarkoituksen mukaista kilpailuttaa kyseinen urakka erillisurakkana. Sopimuksessa teetettävät työt ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tilaamiin rakennuskohteisiin liittyviä töitä ja ne rahoitetaan tilaajan kohteelle varaamista määrärahoista.

Hankintailmoitus on julkaistu 16.5.2023 Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelussa tunnuksella HEL 2023-005806. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouspyyntö on tämän päätöksen liitteenä.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen nopeutettu avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankintailmoitus julkaistiin uudelleen 30.5.2023 Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelussa samalla tunnuksella kuin16.5.2023 tilaajan huomaaman kaavapuutteen takia liitteessä 1, Hintalomake. Asialla ei ollut vaikutusta kilpailutuksen kulkuun eikä tarjouspyynnössä annettuihin määräaikoihin.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 24.5.2023 klo 12.00 asti. Hankintaa koskien ei esitetty lisäkysymyksiä. Kysymyksiin olisi vastattu hankintailmoituksessa ilmoitetussa aikataulussa ennen perjantaita 26.5.2023 klo.15.00.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 7.6.2023 klo.12.00 mennessä sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja, mikä on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat kolme yritystä:

Aalman Oy
Kiviasennus ja -saneeraus Koponen Oy
Maklin Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat yhteisiä kriteereitä ja soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät yhteiset kriteerit ja soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta, hintavertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut, että se tarkastaa voittamassa olevan tarjoajan tilaajavastuun (1233/2006) 5§:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. Voittamassa olevalta Kiviasennus ja -saneeraus Koponen Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoaja toimitti muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset kaikilta vaadituilta osilta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodostuu tarjoajan tarjouksessaan antamien yksikköhintojen perusteella. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja tilaajan
tarjouspyynnössä ilmoittamien arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta.

Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 111 370,50 euroa (AVL 8 c §). Arvio päätöksen mukaisesta enimmäishinnasta koostuu tarjouksen vertailuhinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin varauksella. Lisä- ja muutostöitä voivat olla esim. määrämuutokset ja toteutuksen aikana ilmenevät lisätyötarpeet, tarjouksessa annetut yksikköhinnat ovat kiinteitä koko sopimus ajan. Arvio hankinnan suuruudesta lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien ovat näin ollen 128 076 euroa (AVL 8 c §).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Osallistumishakemukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Vertailuhintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkuja 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula@hel.fi

Päättäjä

Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tarjouspyyntö, Karmiinikujan luonnonkivityöt 2023
2. Avauspöytäkirja, Karmiinikujan luonnonkivityöt 2023
3. Vertailutaulukko, Karmiinikujan luonnonkivityöt 2023
4. Hintavertailu, Karmiinikujan luonnonkivityöt 2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.