Yhtiökokouskutsut vuonna 2023, Helsingin Kaupunkitilat Oy

HEL 2023-005854
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 94 §

Helsingin Kaupunkitilat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Pia Pakarinen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jenni Pajusen ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokous- edustajaa Helsingin Kaupunkitilat Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen ehdotukset pakastamo- toiminnan alasajoon liittyen.

Sulje

Helsingin Kaupunkitilat Oy:n omistama tukkutori vuokraa toimitiloja pääasiassa elintarvike- ja kukka-alan yrityksille Sörnäisten alueelta. Lisäksi se tarjoaa pakastus- ja viileäsäilytystilaa Pakastamo-nimisessä tilassa. Suurin osa tukkutorin ja teurastamon alueen kiinteistöistä on Helsingin kaupungin omistuksessa, ja niitä hallinnoi ja vuokraa Helsingin Kaupunkitilat Oy, joka on kaupungin omistama yhtiö.

Vuonna 1953 valmistunut pakastamo on saavuttanut teknisen käyttöikänsä lopun. Pakastamon käyttämä kylmäaine, ammoniakki, aiheuttaa ympäristöriskin ja estää asuntorakentamisen.

Vuosien varrella vuodesta 2006 on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja sekä nykyisen pakastamon korjaamiseksi että uuden pakastamon rakentamiseksi. Kaikki selvitetyt vaihtoehdot ovat osoittautuneet toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdottomiksi. Viimeisimpänä Helsingin Kaupunkitilat Oy tutki mallia, jossa ammoniakkijärjestelmä olisi vaihdettu ja samalla supistettu pakastustoimintaa rakennuksen toimivimpiin kerroksiin, kohdentaen palvelut tukemaan tukkutoria ja kantakaupungin ravintola- ja elintarviketoimintaa.

Rakennuksen peruskorjaaminen nykystandardien mukaisesti on todettu mahdottomaksi, sillä rakennusta ei ole alun perin rakennettu pakastamoksi eikä sen muokkaaminen moderniksi pakastamolaitokseksi ole taloudellisesti tai energiankulutuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Tämän lisäksi pakastamon vuokraustoiminta on Helsingin Kaupunkitilat Oy:lle tappiollista, eikä taloudellista yhtälöä saa käännettyä positiiviseksi olemassa olevilla reunaehdoilla. Yhtiön tarkempi taloudellinen tarkastelu liitteenä 1.

Edellä kuvatuista syistä Helsingin Kaupunkitilat Oy, joka vuokralaisena vastaa pakastamon toiminnasta, on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa arvioinut välttämättömäksi lopettaa pakastamon toiminnan. Tätä koskeva yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle on liitteenä 2.

Pakastamon alasajon aikataulua määrittää välttämättömyys saada laitteisto ajettua alas ja ammoniakki pois käytöstä mahdollisimman pian, viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Pakastamon toiminnan lakkauttaminen tarkoittaa sitä, että jatkossa pakastamotoiminnasta ei enää aiheudu estettä asuntorakentamiselle. Pakastamon tiloissa toimii tällä hetkellä noin 150 vuokralaista. Näiden yritysten vuokrasopimukset tullaan irtisanomaan vuoden 2024 aikana.

Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallinnoiman tukkutorin alueen tulevaisuutta koskevaa visiota ja suunnitteluperiaatteita valmistellaan. Helsingin kaupunki ja yhtiö ovat aloittaneet tarkastelut, joiden tavoitteena on hahmotella kokonaisvaltaisesti tukkutorin alueen kehittämismahdollisuuksia. Suunnitteluperiaatteiden osalta tehdään yhteistyötä alueen vuokralaisten kanssa, ottaen huomioon tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisuuksia. Tämän tarkasteluprosessin kautta pyritään saavuttamaan ratkaisuja siihen, mitkä toiminnot tulisi säilyttää osana kaupungin tarjoamia palveluita sekä millaisia vaihtoehtoisia käyttötapoja alueelle voisi mahdollisesti kehittyä tulevaisuudessa. Helsingin Kaupunkitilat Oy:n tavoitteena on edistää Helsingin vetovoimaa ja kilpailukykyä mm. tori- ja hallitoiminnan kautta sekä tukea ruoka- ja kaupunkikulttuurin kehittymistä kestävästi. Vuokralaisten osallistaminen aloitetaan välittömästi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Patrick Wahlman, Konsernianalyytikko, puhelin:

patrick.wahlman@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.