Tarkastuslautakunnalle vuonna 2023 informoitavat asiat

HEL 2023-005859
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 27 §

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toimialakatsaus

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen valtuuston vuoden 2023 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kaupunginkansliassa.

Käsittely

Kuultavana valtuuston talousarviossa 2023 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista kaupunginkansliassa ja ajankohtaisista asioista oli kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 kaupunkistrategian vuosille 2021–2025. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginkansliasta saadun tiedon mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 25.3.2024.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula esittelemään valtuuston talousarviossa 2023 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista kaupunginkansliassa ja esittelemään kaupunginkanslian ajankohtaisia asioita.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Timo Cantell, arviointipäällikkö, puhelin: 09 310 73362

timo.cantell@hel.fi