Vuokraus, maa-alue, Ruskeasuon liikuntapuisto, Helsingin Kilpatalli Oy

HEL 2023-006026
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 39

Maa-alueen vuokraus Ruskeasuon liikuntapuistosta Helsingin Kilpatalli Oy:lle hevosten jaloittelualueeksi

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa Helsingin Kilpatalli Oy:lle Helsingin
kaupungin 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevan, liitekarttaan merkityn 550 m²:n suuruisen maa-alueen hevosten jaloittelualueeksi. Alue on osa Vähä Huopalahden kylän nro 436 tilaa Rnro 3:7.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Vuosivuokrana peritään 594,28 euroa (alv. 0%). Vuokraan lisätään
voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu

Päätöksen perustelut

Helsingin Kilpatalli Oy:n vuokrasopimus Ruskeasuon liikuntapuiston yhteydessä olevasta hevosten jaloittelualueesta päättyy 30.6.2023. Yhtiö on esittänyt halukkuutensa vuokrata jaloittelualueen uudelleen 1.7.2023 alkaen.

Liikuntajohtaja on vuokrannut 28.4.2022 päätöksen 26 §:n mukaisesti Helsingin Kilpatalli Oy:lle Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevasta tallirakennus 1:sta tilat ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029 ratsastustoiminnan harjoittamista varten. Jaloittelualue liittyy oleellisesti ratsastustoimintaan, joten jaloittelualueen vuokraus samalle ajalle hevostallitilojen kanssa on perusteltua.

Jaloittelualueet

Vuokrattavan jaloittelualueen koko on 550 m².

Vuokra-aika

Jaloittelualueet vuokrataan Helsingin Kilpatalli Oy:lle ajalle 1.7.2023 - 30.6.2029.

Vuokran määrittely

Vuosivuokra on 594,28 euroa (alv. 0 %).

Vuokran laskukaava:
550 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 21,61 = 594,28 euroa (alv. 0 %).

Tammikuun 1. päivästä 2024 lukien perittävä vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 27,50 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi on 100.

Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot kirjattu liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Päätös tullut nähtäväksi 01.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimusluonnos, jaloittelualue, Helsingin Kilpatalli Oy
2. Kartta, jaloittelualueet, Helsingin Kilpatalli Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.