Talousarvioaloite, Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistaminen

HEL 2023-006245
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 459 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Miettisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistamista

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Talousarvioaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Pasilan alueelle saataisiin uusi nuorisotalo. Tätä varten aloitteessa esitetään, että kaupunki varaisi riittävät resurssit selvittämään nuorisotalon edellytykset ja ryhtyisi toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön toimialalla, rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudessa tilat -palvelu laatii, ylläpitää ja päivittää talonrakennushankkeiden 10 vuodelle laadittua rakentamisohjelmaa sekä vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevien uudis- ja peruskorjaushankkeet -ohjelmaa. Tiedot tilatarpeista saadaan toimialoilta vuosittain.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on vuosittain ilmoittanut omat tilatarpeensa sekä mahdolliset tarpeensa luopua tiloista. Uutta nuorisotaloa Pasilan alueelle ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimesta, edellä kuvatussa yhteydessä, esitetty, eikä ole tuotu esiin erillisenä esityksenäkään.

Ilman kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuomaa esitystä, ei kaupunkiympäristön toimiala voi käynnistää tilatarpeen käsittelyä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Nina Miettinen ja 9 muuta valtuutettua ovat 10.5.2023 tehneet seuraavan talousarvioaloitteen:

Nuorisotalot tarjoavat nuorille turvallisia ei-kaupallisia hengailupaikkoja. Nuorisopalveluiden teettämän kyselyn mukaan nuoret kokevat, ettei heillä ole turvallisia hengailupaikkoja etenkään sisätiloissa. Nuorten toiveissa olisi enemmän paikkoja, joissa voisi vapaasti olla ja esimerkiksi laittaa yhdessä välipalaa. Nuorten määrän ennustetaan kasvavan Helsingissä ainakin 2030-luvun puoliväliin saakka. Pasilan alue kasvaa ennusteen mukaan 10-17 -vuotiaiden nuorten ikäryhmissä jo seuraavan kahden vuoden aikana yli 700 nuorella, joka on yksi suurimmista alueellisista kasvuista Helsingissä.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla on arvioitu, että Pasilan alueen uusi toinen nuorisotalo voidaan toteuttaa vuokratilahankkeena muista kaupungin toimijoista riippumattomalla aikataululla vastaamaan nopeasti kasvavan alueen kysyntään. Jotta toteutus olisi mahdollista, täytyy talousarviosta varata riittävät resurssit hanketta varten. Tässä yhteydessä on huomioitava myös suunnitteluun vaadittavat henkilöresurssit ja palvelutuotannon vaatimien henkilöresurssien oikea-aikainen järjestäminen. Me tämän talousarvioaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki varaa riittävät resurssit selvittääkseen Pasilan nuorisotalon edellytykset ja ryhtyy toimenpiteisiin nuorisotalon toteuttamiseksi.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 13.9.2023 mennessä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 05.09.2023 § 444

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi