Kivikon hiihtohallin siirtäminen apporttiomaisuutena Helsingin Liikuntahallit Oy:lle, kaupunkiympäristölautakunta

HEL 2023-006297
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 140 §

Kivikon hiihtohallin luovuttaminen apporttina Helsingin Liikuntahallit Oy:lle ja ylitysoikeuden myöntäminen apporttisiirtoa varten

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2023 talousarvion kohdalla 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, olevan määrärahan enintään 2 500 000 eurolla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tausta

Helsingin kaupunki omistaa Kivikossa, osoitteessa Savikiekontie 4 (tontti 91-47-52-14) olevan hiihtohallin siihen liittyvine oheistiloineen, joihin kuuluu muun muassa kahvilatila. Rakennus on valmistunut vuonna 2009 ja sen pinta-ala on 18 772 m².

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus linjasi syksyllä 2022, että hiihtohallista luovutaan sen raskaan kulurakenteen vuoksi. Hallin käyttökustannuksia ovat nostaneet entisestään muun muassa yleinen energiakustannusten nousu. Hiihtohallin kävijämäärät ovat olleet ylläpitokustannuksiin suhteutettuna hyvin pieniä. Halli on palvellut pientä joukkoa aktiivihiihtäjiä lähinnä syksyisin.

Liikuntapalvelukokonaisuus irtisanoi kaupungin sisäisen vuokrasopimuksen liikuntajohtajan ilmoituksella 13.12.2022. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 20.12.2022 § 739 Kivikon hiihtohallin kehittämisestä osana eräiden rakennettujen kiinteistöjen myynti- ja kehittämissuunnitelmaa. Kivikon hiihtohallin osalta katsottiin tässä yhteydessä tarkoituksenmukaiseksi ensisijaisesti tutkia mahdollisuutta luovuttaa rakennus Jääkenttäsäätiölle, joka omistaa Helsingin Liikuntahallit Oy:n.

Helsingin Liikuntahallit Oy on Jääkenttäsäätiön kokonaan omistama yhtiö. Jääkenttäsäätiö on osa kaupunkikonsernia ja vastaa suurimmalta osin kaupungin jääurheilumahdollisuuksien ylläpitämisestä. Helsingin Liikuntahallit Oy omistaa tai vuokraa yhteensä seitsemää jäähallia. Jääkenttäsäätiön omistajastrategia on oheismateriaalissa.

Rakennuksen arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Rakennuksen arvon markkinaehtoisuus on varmistettu ulkopuolisen arvioitsijan lausunnolla. Lausunto on oheismateriaalissa.

Apporttisiirto

Rakennuksen luovutus suoritetaan apporttisiirtona, jossa rakennuksen vastineeksi merkitään kaupungin omaisuudeksi Helsingin Liikuntahallit Oy:n osakeannissa vastaava määrä osakkeita, arviolta 2 755 kpl. Tämän jälkeen kaupungin suora omistusosuus yhtiössä on noin 40,8 %.

Siirto mahdollistaa rakennuksen omistuksen, päätöksenteon, toiminnan, talouden ja rahoituksen järjestämisen entistä tarkoituksenmukaisemmin.

Helsingin Liikuntahallit Oy on laatinut suunnitelman hallin muuttamiseksi jäähalliksi. Suunnitelman mukaan halliin voidaan rakentaa kolme kaukaloa ja pukeutumistiloja. Hallin nykyiset pukutilat sijaitsevat hallin toisessa kerroksessa ja ne eivät riitä jääurheilijoiden tarpeisiin.

Hallissa toimii tällä hetkellä kuntosaliyrittäjä, cateringyritys sekä telinevoimisteluseura. Kyseisten toimijoiden vuokrasopimukset päättyvät keväällä 2024. Siirron yhteydessä on tärkeää, että tuleva hallin omistaja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon hallin nykyisten vuokralaisten tilojen käyttötarpeet.

Tontti, jolla rakennus sijaitsee, tullaan vuokraamaan rakennuksen luovutuksen yhteydessä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle.

Apportin taloudelliset vaikutukset Helsingin Liikuntahallit Oy:lle ja Helsingin kaupungille

Helsingin Liikuntahallit Oy:n omistamia ja vuokraamia jäähalleja on rakennettu ja peruskorjattu kaupungin lainarahoituksella, pitkälti urheiluja ulkoilulaitosrahastosta. Arviolta 13 miljoonan euron peruskorjaus rahoitetaan kaupungin Helsingin Liikuntahallit Oy:lle antamalla lainalla. Helsingin Liikuntahallit Oy tulisi hakemaan vuosittain kaupungilta avustusta (osana Jääkenttäsäätiölle myönnettävää vuosittaista ns. laitosavustusta) perustuen ensisijaisesti lainan lyhennyksiin ja korkoihin sekä kiinteistöön kohdistuviin maanvuokriin. Avustus maksettaisiin kaupungin vuosittaisesta talousarviosta kohdalta 41003 Liikunnan laitosavustukset, ja hankkeeseen liittyvä kasvava avustustarve osaltaan kasvattaa kaupungin käyttötalouden menoja.

Ylitysoikeuden myöntäminen

Apporttisiirto edellyttää vuoden 2023 talousarvion kohdalla 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, olevan määrärahan ylittämistä enintään 2 500 000 eurolla.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Apporttisijoituksen tuotto ei ole verrattavissa tavanomaiseen odotettuun markkinatuottoon, joten sijoitukseen sisältyy tukea. Harjoitushallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset jääurheilun ja telinevoimistelun seurat sekä koulut ja päiväkodit. Seurojen toiminnan pääpaino on lapsissa ja nuorissa sekä harrasteurheilijoissa. Kaupungin myöntämä tuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Tuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197). Yhtiön vuokratessa tiloja kolmansille osapuolille taloudelliseen toimintaan tulee tiloista periä markkinaehtoinen vuokra.

Lopuksi

Esitys on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, täytäntöönpanopäätöksessään:

 • osoittaa apporttisiirron edellyttämä määräraha kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 
 • valtuuttaa sekä kaupunkiympäristön toimialan sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta omaisuuden siirtoa ja osakkeiden merkintää koskevat asiakirjat sekä tarvittaessa tekemään niihin vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia. 

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Sulje

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 376

Päätös

A) Kaupunginhallitus päätti, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen B) kohdan, luovuttaa Kivikon hiihtohallin rakennuksen enintään 2 500 000 euron arvosta Helsingin Liikuntahallit Oy:n uusia osakkeita vastaan.

Samalla kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

B) Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2023 talousarvion kohdalla 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, olevan määrärahan enintään 2 500 000 eurolla.

Käsittely

Esteelliset: Harry Bogomoloff
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1. § kohta 5)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.05.2023 § 294

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutettaisiin luovuttamaan Kivikon hiihtohalli apporttisijoituksena Helsingin Liikuntahallit Oy:lle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Maarit Kontio, va. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 21522

maarit.kontio@hel.fi

Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 20415

ismo.aalto@hel.fi

Antti Halm, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 42150

antti.halm@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi