Hankinta, vaikeavammaisen asumispalvelu 11/2023, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-006339
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Vaikeavammaisen asumispalvelun hankinta 11/2023

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella hyväksyä vaikeavammaisten asumispalvelun tuottajiksi:

1. Yrjö ja Hanna Hoivapalvelut Oy (Y-tunnus 2770642-5) Jääskenpiha

2. Validia Oy (y-tunnus 1948154-5), Järvenpään Validia-talo

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on kahdelle (2) vuodelle 309 009 € (ALV 0%).

Palveluntuottajan valinta etenee etusijajärjestyksessä.

Asiakkaalla on oikeus palveluntuottajan valinnassa poiketa etusijajärjestyksen mukaisesta ensimmäisestä paikasta. Sopimus solmitaan asiakkaalle soveltuvimman palveluntuottajan kanssa.

Suunniteltu sopimuskausi on 5.5.2023 -31.12.2024 ja se alkaa, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1937/2016).

Helsingin omasta palvelutuotannosta tai puitesopimuksen piirissä olevasta palvelutuotannosta ei ole löytynyt vapaata asiakkaalle sopivaa palvelua. Sopimuksesta: Palvelua hankitaan määräajalle, kunnes uusi valmisteilla oleva asumisen kilpailutus tulee voimaan (aikaisintaan 1.1.2025 alkaen). Jos palveluntuottaja tulee valituksi tulevassa kilpailutuksessa tuottamaan palvelua, siirtyy tämä hankinta uuden kilpailutetun sopimuksen piiriin. Tähän sopimukseen sisältyvän asiakkaan hoito- ja asiakassuhde voi jatkua ko. yksikössä sopimuskauden jälkeenkin. Mikäli palveluntuottaja ei ole hakeutunut ko. olevan palvelun kilpailutukseen/tai tullut hyväksytyksi palvelutuottajaksi Tilaaja arvioi uudelleen asiakkaan palveluhankinnan.

Hankinta perustuu 2.3.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön (liite 1).

HL 51 §:n perusteella korjattu liite 1 salassa pidettäväksi, KS 6.6.2023

Hankinta perustuu 2.3.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön (liite 1) salassa pidettävä 24.1 § 25.

Tarjouspyyntö sekä sen liitteenä ollut hankinnan palvelukuvaus (liite 2) lähetettiin sähköpostitse seuraaville sosiaali- ja terveydenhuollon vammaisten asumispalvelujen tuottajille:

Yrjö Hanna Hoivapalvelut Oy

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Rinnekodit

Validia Oy

Aspa Oy

Cp-liitto Ry

Esperi Oy

Mehiläinen Oy

Attendo Oy

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi (2) tarjouspyynnön mukaista tarjousta:

Validia Oy, Järvenpään Validia-talo (y-tunnus 1948154-5)

Yrjö ja Hanna hoivapalvelut Oy, Jääskenpiha (Y-tunnus 2770642-5)

Näistä valintaperusteet parhaiten täytti Yrjö ja Hanna hoivapalvelut Oy:n Jääskenpihan tarjous, joka oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ja hankintayksikön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras. Valintaperusteena oli hinta, tilaajan arvio palvelun soveltuvuudesta asiakkaan palvelutarpeeseen, palvelun sijaintipaikka, vapautuvan asumispaikan ajankohta. Vertailupöytäkirja (liite 3) on päätöksen liitteenä.

Valintamenettely on kaksivaiheinen siten, että ensimmäiseen vaiheeseen hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat, joiden tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjoukset asetetaan vertailuperusteiden mukaiseen etusijajärjestykseen.

Valintamenettelyn toisessa vaiheessa asiakas osallistetaan valintaprosessiin. Hankinta tehdään lähtökohtaisesti tarjoajalta, jonka tarjous on etusijajärjestyksessä ensimmäisenä. Asiakkaalla on kuitenkin perustellusta syystä oikeus kieltäytyä etusijajärjestyksen osoittamasta paikasta, jolloin siirrytään etusijajärjestyksessä seuraavaan tarjoukseen, kunnes löytyy paikka, joka on asiakkaalle soveltuva.

Hankinnasta tehdään palveluntuottajan kanssa sopimus. Tilaaja varaa etusijajärjestyksestä poikkeamisen syyksi palvelun luonteen ja merkityksen asiakkaalle sekä asiakkaan tarpeiden ja mielipiteen huomioimisen ja asiakkaan mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Sopimus palvelun tuottamisesta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 28 §.

Päätös tullut nähtäväksi 17.05.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mirva Lähteenmäki, suunnittelija, puhelin: 09 310 69845

mirva.lahteenmaki@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.