Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vahingonkorvaus, kiinteistövaurio, Asunto Oy Helsingin Käpykallio

HEL 2023-006439
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, kiinteistövahinko Mäkelänkadulla talvella 2022 - 2023

Yksikönjohtaja

Päätös

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät perusteet ja vaatimukset

Vahingonkorvausvaatimuksessa todetaan, että As Oy Käpykallion kiinteistön tukimuuri on vahingoittunut talvella 2022 – 2023 kunnossapidon seurauksena. Taloyhtiön vahingoittunut tukimuuri sijaitsee osoitteessa Mäkelänkatu 97, jalkakäytävän reunassa. Hakemuksen mukaan taloyhtiö on jo aikaisemmin korjannut hajonneita marmorilaattoja sekä asentanut seinän suojaksi graniittireunakiveä jalkakäytävän ja seinän rajaan. Taloyhtiön tekemistä korjaustoimenpiteistä huolimatta pihan tukimuuri on vahingoittunut uudelleen. Hakija epäilee, että vahinko on aiheutunut kaupungin suorittaman lumenaurauksen seurauksena.

Hakija on hakenut vahingonkorvausta samasta muurivauriosta vuosina 2011 ja 2015 sekä saanut niistä päätökset. Nyt vireillä olevasta hakemuksesta ei käy ilmi, ovatko nyt esitetyt vauriot uusia tai vanhoja. Hakemuksen mukana oli kuvia muurin halkeamista.

Hakija pyytää hakemuksessaan kaupunkia suorittamaan katselmuksen vaurioista, jossa samalla sovitaan miten kaupunki korjaa tai korvaa taloyhtiön tukimuurille aiheutuneet vahingot. Vahingonkorvausvaadetta ei ole tarkemmin yksilöity.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Hakijan pyynnöstä vahinkokohteessa, osoitteessa Mäkelänkatu 97, suoritettiin katselmus yhdessä Staran työnjohdon, isännöitsijän edustajan ja Asunto Oy Helsingin Käpykallion hallituksen puheenjohtajan kanssa 28.8.2023 klo 9.00.

Katselmuksessa alussa todettiin vahingonkärsijällä olevan puutteelliset historiatiedot väitettyjen laattojen vaihdosta sekä graniittireunakiven asennuksesta. Heidän olemassa olevat tiedot ylsivät vain vuoteen 2017 asti. Molemmat osapuolet (Stara ja As Oy Käpykallio) olivat sitä mieltä, että vuosien saatossa ilmaston kosteus ja lämmönvaihtelut ovat vaikuttaneet useisiin laattoihin aiheuttaen selkeitä halkeamia tukimuuriin.

Lisäksi kiinteistön tukimuurissa huomattiin useiden laattojen raudoituksien pettäneen, jotka ilmenevät kuvista 1 ja 2 (liite 8). Mahdollisesti ulkoisen iskun aiheuttamia vaurioita todettiin vain muutamassa laatassa, mutta Staran kuljettajien kommenteista ja muista selvityksistä huolimatta kyseisen vahingon aiheuttajaa ei pystytty selvittämään kuvien 3 ja 4 perusteella (liite 8).

Staran työnjohdolta saadun selvityksen mukaan kyseinen katualue on kuulunut Staran hoitovastuulle ja kohteessa on suoritettu normaaleina talvikunnossapitotöinä aurausta ja liukkauden torjuntaa. Lumenlinkousta on suoritettu tarvittaessa jalkakäytävällä, kiinteistön vieressä. Kyseisessä kohteessa ei ole suoritettu lumen kauhomista tai kasaamista kauhalla kiinteistöä vasten tai käytetty muuta sellaista työmenetelmää, joka aiheuttaisi esitetyt vahingot. Ei siis ole mahdollista, että kyseiset vauriot olisivat syntyneet Staran talvikunnossapidon toimesta.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahinkoa kärsineen on hänelle aiheutuneen vahingon lisäksi osoitettava vahingonaiheuttajaksi epäillyn toiminnan ja mainitun vahingon välinen syy-yhteys.

Staran työnjohto on ohjeistanut perehdytyksen yhteydessä kuljettajiaan varovaisuuteen kyseisen tukimuurin kohdalla suorittaessaan kunnossapitotehtäviä. Staran työkoneiden kuljettajien ja työntekijöiden velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvista vahingoista välittömästi työnjohdolle ja vahingonkärsijälle. Vahingosta ei aiheudu sanktiota kuljettajillemme.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut kaupungin tuottamuksesta eikä vahingon ja kaupungin toiminnan välillä ole syy-yhteyttä. Näin ollen kaupunki ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Päätös tullut nähtäväksi 19.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 39943

ville.alatyppo@hel.fi

Päättäjä

Ville Alatyppö
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vahingonkorvausvaatimus 4.5.2023
2. Vahingonkorvausvaatimus 4.5.2023, liite, kuva 1
3. Vahingonkorvausvaatimus 4.5.2023, liite, kuva 2
4. Vahingonkorvausvaatimus 4.5.2023, liite, kuva 3
5. Vahingonkorvausvaatimus 4.5.2023, liite, kuva 4
6. Vahingonkorvausvaatimus 4.5.2023, liite, kuva 5
7. Vahingonkorvausvaatimus 4.5.2023, liite, kuva 6
8. Katselmus 28.8.2023 osoitteessa Mäkelänkatu 97

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.