Hankinta, puitejärjestely, pilaantuneen maan ja ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut

HEL 2023-006512
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut, pienhankinta, hankintapäätös

Yksikönjohtaja

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen (jäljempänä Stara) kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti valita Talma Ski Oy:n (myöhemmin palveluntarjoaja) ylijäämämaiden vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden toimittajaksi ajalle 1.5.2023 - 31.12.2026.

Hankinnan enimmäisraja on 50.000 euroa (alv 0%).

Yksikönjohtaja päättää samalla oikeuttaa ympäristötekniset palvelut yksikön henkilöstön käyttämään tilausvaltuuksiensa puitteissa vastaanotto- ja loppusijoituspalveluja yksittäishankkeina kyseisen tilaussumman puitteissa.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun muutoksenhakuaika on kulunut, ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Ympäristöteknisten palveluiden vastuulla olevissa kohteissa syntyy ja kerääntyy vuosittain merkittäviä määriä erilaisia maa-ainesjakeita. Koska hyötykäyttökohteita on vähän, eikä kaupungilla ole omaa maanvastaanottopaikkaa, ajetaan massoja ulkopuolisten palveluntuottajien vastaanottopaikkoihin.

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralla on voimassa vuoden 2023 huhtikuussa alkanut puitesopimusyhteistyö pilaantuneiden maa-ainesten ja ylijäämämaa-ainesten vastaanotosta. Tämän puitesopimuksen sopimusehdot mahdollistavat myös puitesopimusten ulkopuolisten palvelutuottajien käytön näitä palveluita tuottamaan.

Palveluntarjoaja on saanut Talma Invest Oy:n nimissä haetun toimenpidelupapäätöksen Sipoon kunnan rakennusvalvonnasta 13.3.2023. Talma Ski Oy:llä on oikeus tarjota palvelua Talma Invest Oy:n saaman toimenpidelupapäätöksen pohjalta. Tämä lupa on tullut palveluntarjoajalle niin myöhään, ettei palveluntarjoaja ole kyennyt osallistumaan edellä mainittuun puitesopimuskilpailutukseen. YTE:n palvelupäällikkö on tutustunut palveluntarjoajan toimenpidelupaan ja toteaa sen sallivan kyseisen tarjouksen mukaisen toiminnan. YTE:n palvelupäällikkö on myös edellä mainitun puitesopimuksen sopimusyhteyshenkilö, ja toteaa, ettei Talma Ski Oy:n käyttö vastaanottajana ole ristiriidassa puitesopimusten kanssa ja palveluntuottajan käyttö on perusteltua, kunhan aina tapauskohtaisesti arvioidaan Talma Ski Oy:n vastaanoton olevan kustannustehokkain vaihtoehto ja palveluntuottajalle toimitetaan vain heidän toimenpidelupansa ja tarjouksensa perusteella hyväksyttäväksi katsottavia maa-ainesjakeita.

Tarjouskysely

Isokauppila lähetti Talma Ski Oy:lle tarjouspyynnön, johon tarjoaja vastasi mm. hinnastonsa toimittaen.

Saadun tarjouksen arviointi

Tarjoaja kykenee ottamaan alle kynnysarvopitoisuuksissa olevia massoja vastaan hinnastonsa mukaan. Hinnoittelu tapahtuu hinnaston mukaisten eri jaetyyppejä koskevien kuormakohtaisten veloituksien perusteella.

Kokonaiskustannuksiin Talma Ski Oy:n kohdalla vaikuttavat tarjouksessa esitetyt vastaanottohinnat sekä kuljetuskustannukset.

Tilaaja ei sitoudu Talma Ski Oy:n tarjousta koskien mihinkään minimitoimitusmäärään.

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Päättäjä

Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tarjouspyyntö
2. Tarjous hinnasto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.