Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Hankesuunnitelma, tekninen hankesuunnitelma, toimistorakennus, Ensi linja 1, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-006645
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Ensi linja 1 toimistorakennuksen teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilat-palvelun tilapäällikkö päätti hyväksyä 15.5.2023 päivätyn, osoitteeseen Ensi linja 1, laaditun toimistorakennuksen alapohjan, vesikaton ja julkisivujen peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että korjaushankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 991 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma koskee Kalliossa osoitteessa Ensi linja 1 sijaitsevan uusrenessanssityylisen rakennuksen teknistä korjausta. Tämä on Ensi Linja 1:n toiminnallista muutosta päiväkodiksi valmisteleva hanke.

Rakennus on valmistunut vuonna 1898 ja se toimi sokeainkouluna vuoteen 1972 asti. Rakennukseen kohdistuu suojelumerkintä (sr-1) ja se on luokiteltu rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Teknisen korjauksen yhteydessä tehdään kapillaarikatkot länsisiiven alapohjarakenteisiin, vesikaton pinnoitus ja julkisivujen rappaus- ja pellityskorjauksia.

Kohteessa teetetyn rakenne- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen mukaan alapohjan kosteustekninen rasitus on suuri. Tutkimuksissa todettiin merkittävimmiksi kosteus- ja sisäilmateknisiksi puutteiksi pohjakerroksen alapohjien ja tiilimuurien melko laaja-alaisesti esiintyvä kosteus. Alapohjana on osittain eristämätön betonilaatta, jonka alla on hienojakoinen hiekkakerros. Havaintojen perusteella kosteuden aiheuttajana on maaperän kosteusrasituksen tasoon nähden riittämätön kapillaarikatko. Kohteen ollessa tyhjillään, on mahdollista purkaa alapohjat aina perusmuuriin asti ja asentaa riittävät kapillaarikatkot.

Samassa yhteydessä aiemmin keskeytyneet vesikaton pinnoitus ja julkisivujen rappaus- ja pellityskorjaukset ovat saatettavissa loppuun.

Rakentamiskustannus ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 3/2023 RKI 2021=100; THI 198,7 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 991 000 euroa.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määräraha 5 milj. euroa, siten että hankkeen toteutus on vuosina 2023-2024.

Rakennus ei ole sisäisesti vuokrattu.

Lausunnot

Lausuntoja ei tarvita.

Aikataulu ja toteutus

Hanke on aloitettu 04/2023. Korjaustyöt valmistuvat 08/2023. Hankesuunnitelma on tehty jälkikäteen, koska alkuperäinen kustannusarvio alitti hankesuunnitelmarajan 0,5 milj. euroa ja lopulliset kustannukset selvisivät vasta työn laajuuden paljastuttua.

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi

Päättäjä

Sari Hilden
tilapäällikkö