Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön palvelun etelän aikuissosiaalityön päällikölle

HEL 2023-006706
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla: nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön palvelun etelän aikuissosiaalityön päällikön sijaiset

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti, että Etelän aikuissosiaalityön päällikön sijaisina toimivat 1.6.2023 lukien sijaantulojärjestyksessä:

 1. johtava sosiaalityöntekijä etelän aikuissosiaalityö 1, vakanssi nro 083086
 2. johtava sosiaalityöntekijä maahan muuttaneiden erityispalvelut 1, vakanssi nro 036888  
 3. johtava sosiaalityöntekijä etelän aikuissosiaalityö 2, vakanssi nro 084671
 4. johtava sosiaalityöntekijä maahan muuttaneiden erityisryhmien sosiaalityö, vakanssi nro 034827
 5. johtava sosiaalityöntekijä etelän nuorten sosiaalityö 2, vakanssi nro 016327
 6. johtava sosiaalityöntekijä maahan muuttaneiden erityispalvelut 5, vakanssi nro 031464

Lisäksi nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päättää sijaisesta.

Tämä päätös korvaa edellisen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan päätöksen 22 § (11.4.2023).

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksikön päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Janne Koski, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 69626

janne.koski@hel.fi

Päättäjä

Sari Karisto
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja