Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja 2 kpl (luokanopetus), työavain KASKO-01-572-23

HEL 2023-006799
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Päätoimisen tuntiopettajan (luokanopetus) määräaikaiseen tehtävään ottaminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, työavain KASKO-01-572-23,

Apulaisrehtori 2

Päätös

Virka-apulaisrehtori päätti ottaa päätoimisen tuntiopettajan tehtävään (luokanopetus) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023. Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 31.7.2024. Tehtävään valitulle ei määrätä koeaikaa

Päätöksen perustelut

Määräaikainen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä ajalla 29.4.-12.5.2023. Tehtävän sijoituspaikka on Pukinmäenkaaren peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (70/10.9.2019) mukaan määräaikaisen opettajan ottamisesta päättää apulaisrehtori toimiessaan alayksikön päällikkönä.

Hakuilmoituksen mukaan päätoimisen tuntiopettajan tehtävänä on luokanopetus 3. luokalla Pukinmäenkaaren peruskoulun Kenttäpolun toimipisteessä. Ilmoituksella haettiin kahta tuntiopettajaa samansisältöisiin tehtäviin.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 14 hakijaa, joista neljällä oli opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Virka-apulaisrehtorit haastattelivat kelpoiset hakijat ajalla 9.-16.5.2023.

Yksi kelpoisista hakijoista perui hakemuksensa hakuajan jälkeen ja yksi valittiin toiseen tässä haussa täytettävään tuntiopettajan tehtävään.

**********

**********

Haastattelun perusteella ********** Haastattelun ja hakemuksen kokonaisarvion perusteella virka-apulaisrehtori katsoo, että hän soveltuu tehtävään parhaiten.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 25.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ilppo Kivivuori, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 26025

ilppo.kivivuori@hel.fi

Päättäjä

Ilppo Kivivuori
apulaisrehtori 2