Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, luokanopettaja, työavain KASKO-03-104-23

HEL 2023-006856
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, luokanopettaja, työavain KASKO-03-104-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita luokanopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 25.4.–10.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5.

Rekrytointi toteutettiin anonyymisti. Anonyymi rekrytointi tarkoittaa sitä, että rekrytoiva esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Anonyymius poistettiin, kun ensimmäiseen haastatteluun kutsuttavat hakijat oli valittu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan luokanopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu luokanopettajan toimivan osana opettajatiimiä. Luokanopettaja toimii perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 16–17-vuotiaiden kohderyhmässä. Tehtävässä luetaan eduksi kokemus maahanmuuttajien kanssa työskentelystä, erityisopetuksesta, oppilaanohjauksesta sekä S2-opetuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 22 (kaksikymmentäkaksi) hakijaa, joista kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli viisi. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 5 (viisi) hakijaa. Yksi haastatteluun kutsutuista perui hakemuksensa ja yksi kutsutuista ei osallistunut haastatteluun. Haastattelu toteutettiin 16.5.2023 Teams-ryhmähaastatteluna, jossa haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö Elina Tirinen ja luokanopettaja Juha Olkkonen.

Hakemuksissa ja haastattelussa esille tulleiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella tehtävään valittiin Ulla Liukkonen.

********** on luokanopettajan kelpoisuus. Hän on toiminut opettajana vuodesta 2016. Hänellä on kattava ymmärrys suomi toisena kielenä opetuksesta ja vahva osaaminen perusopetukseen valmistavan opetuksen toteuttamisesta. Hänellä on vahvat tiimityöskentelytaidot.

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5