Virkasuhteen täyttäminen, Latokartanon peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-144-23

HEL 2023-006901
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 44

Latokartanon peruskouluun sijoitettavan apulaisrehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-144-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Latokartanon peruskouluun sijoitettuun apulaisrehtorin virkaan (virka 000154) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Latokartanon peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 27.3.2023-11.4.2023, työavaimella KASKO-01-144-23.Latokartanon peruskoulu on luonnon keskellä Helsingin Viikissä sijaitseva iso yhtenäinen peruskoulu. Oppilaita Latokartanossa on noin 900 ja henkilökuntaa noin 100. Koulu on Unesco-yhteistyökoulu ja Vihreä lippu -koulu. Latokartanon peruskoulun toimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä - tavoitteena rakentaa entistä parempaa perusopetusta. Yhdessä tekeminen sekä laadukas hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen ovat Latokartanossa erityisen lähellä sydäntä.Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Latokartanon peruskouluun on perustettu uusi apulaisrehtorin virka, ja 1.8.2023 alkaen koulussa on käytössä ns. kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä. Apulaisrehtori johtaa yhdessä rehtorin ja toisen apulaisrehtorin kanssa koulua kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa osaltaan koulun pedagogista toimintaa ja tila- ja turvallisuusasioita sekä osallistuu talousjohtamiseen ja koulun sidosryhmäyhteistyöhön. Apulaisrehtori osallistuu myös henkilöstöjohtamiseen ja toimii oman opetusyksikkönsä esihenkilönä.Virkaan jätti 11.4.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 33 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 12 hakijaa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** rehtori ********** ja HR-asiantuntija ********** Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 25.4.2023 kutsuttiin neljä hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** rehtori ********** ja HR-asiantuntija ********** Haastatteluiden perusteella päätettiin tilata kahdesta hakijasta henkilöarviointi, jonka suoritti Psycon Oy. Yksi hakija perui hakemuksensa. Henkilöarviointien läpikäyntiin Psycon Oy:n edustajan kanssa osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** rehtori ********** ja HR-asiantuntija ********** Henkilöarvioinnin jälkeen toiseen haastatteluun kutsuttiin yksi hakija. Haastatteluihin 8.5.2023 osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** rehtori ********** ja HR-asiantuntija ********** Toisen haastattelukierroksen jälkeen päätettiin laajentaa haastateltavien joukkoa, ja haastatteluun 10.5.2023 kutsuttiin vielä yksi hakija. Hakijalla oli aiemmasta rekrytointiprosessista ajantasainen Psyconin henkilöarvioinnin tulos, ja samaa raporttia hyödynnettiin hakijan suostumuksella tässä valinnassa. Hakija kutsuttiin vielä toiseen haastatteluun 12.5.2023. Haastatteluun osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** rehtori ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

Molemmilla hakijoilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus, riittävästi virassa edellytettävää johtamiskokemusta sekä pitkäaikaista opettajakokemusta. **********

Hakemusten, henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella palvelun päällikkö ottaa apulaisrehtorin vakituiseen virkaan.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 26.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 15320

katja.verta@hel.fi

Päättäjä

Katja Verta
perusopetuksen aluepäällikkö 5