Virkasuhteen täyttäminen, Vuoniityn peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-426-23

HEL 2023-007005
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 41

Vuoniityn peruskouluun sijoitettavan apulaisrehtorin avoimen viran täyttäminen määräajaksi, työavain KASKO-01-426-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Vuoniityn peruskouluun sijoitettuun apulaisrehtorin virkaan (virka 000188) ********** määräajaksi ajalle 1.8.2023-31.12.2023.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on puolet määräaikaisuuden kestosta.

Rikosrekisteriotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Vuoniityn peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 19.4.2023-4.5.2023 työavaimella KASKO-01-426-23. Vuoniityn peruskoulu on yli 1000 oppilaan yhtenäiskoulu, joka toimii neljässä eri toimipisteessä merellisessä Vuosaaressa. Vuoniityssä annetaan painotusopetusta musiikissa 3. luokalta alkaen ja mediakasvatuksessa 7. luokalta alkaen. Virka-apulaisrehtori toimii opettajien ja ohjaajien lähiesihenkilönä.Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus yhtenäisestä peruskoulusta.Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Vuoniityn peruskoulussa on käytössä ns. kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä. Apulaisrehtori johtaa yhdessä rehtorin ja toisen apulaisrehtorin kanssa koulua kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa osaltaan koulun pedagogista toimintaa ja tila- ja turvallisuusasioita sekä osallistuu talousjohtamiseen ja koulun sidosryhmäyhteistyöhön. Apulaisrehtori toimii oman opetusyksikkönsä esihenkilönä. Vuoniityn peruskoulussa painotetaan yhdessä tekemistä, ja apulaisrehtori työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden rehtoreiden, henkilökunnan ja oppilaiden sekä kotien ja yhteistyötahojen kanssa. Määräaikaiseen virkaan jätti 4.5.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 25 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 7 hakijaa. Yksi hakija perui hakemuksensa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori ********** Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 22.5.2023 kutsuttiin kolme hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori **********

**********

**********

Kaikilla hakijoilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja eduksi luettavaa kokemusta yhtenäisestä peruskoulusta. Hakemusten ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella Vuoniityn peruskoulun rehtori katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Vuoniityn peruskouluun sijoitetun apulaisrehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa haastattelussa esiin tullut ratkaisukeskeinen, aktiivinen ja kehittämismyönteinen johtamisnäkemys yhtenäiskoulun pedagogisesta kehittämisestä. Lisäksi hänen osaamisensa valmentavasta ja palvelevasta johtajuudesta vahvistavat koulun jaetun johtajuuden toimintatapaa ja toteuttavat toimialan strategiaa.Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella palvelun päällikkö ottaa apulaisrehtorin määräaikaisesti avoimeen virkaan. Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katriina Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 80937

katriina.aaltio@hel.fi

Päättäjä

Taina Tervonen
perusopetuksen aluepäällikkö 7