Talousarvioaloite, Puistolan Vanha kansakoulu on kunnostettava varhaiskasvatuksen sekä nuoriso- ja asukastalo käyttöön

HEL 2023-007020
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 127 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän talousarvioaloitteesta koskien Puistolan Vanhan kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen sekä nuoriso- ja asukastalo käyttöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa Puistolan Vanhan kansakoulun käyttöönoton edistämistä, mutta kuitenkin niin, että selvitetään lautakunnan aiempien lausuntojensa mukaisesti tilan kehittämistä kylätilamaiseksi monipuoliseksi palvelupisteeksi etsimällä siihen ensisijaisesti muiden kuin kaupungin omien toimijoiden toimintaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut aiemmin lausuntonsa Puistolan Vanhan kansakoulun käyttöönoton edistämisestä koskevaan Sinikka Vepsän toivomusponteen. Lausunnossa kannatettiin tilan kehittämistä aiemmin hyväksi ratkaisuksi osoittautuneen Tapanilan entisen kansakoulun toimintamallin kaltaisesti. Malli toteutui siten, että Tapanilan Kylätila ry teki kirjallisen ostotarjouksen Veljestenpiha 9 sijaitsevasta rakennuksesta, jonka jälkeen Helsingin kaupunki myi rakennuksen ja vuokrasi tontin pitkäaikaisesti Tapanilan Kylätila ry:lle. Entinen koulu on kunnostettu kylätilaksi pitkälti paikallisten asukkaiden talkoovoimin. Kaupunki on tukenut toimintaa kaupunginhallituksen myöntämien asukasosallisuuden avustuksen kautta. Vuonna 2023 asukasosallisuuden avustuksista Tapanilan Kylätila ry:lle myönnettiin asukastilan maanvuokra- ja ylläpitokustannuksiin 20 000 euroa ja palkkakustannuksiin 32 500 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioissa ei ole huomioitu määrärahoja tämän rakennuksen vuokriin tai toimintaan.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 13.9.2023 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän talousarvioaloitteesta koskien Puistolan vanhan kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen sekä nuoriso- ja asukastalo käyttöön. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausunto myös kaupunkiympäristölautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 110

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 09 310 89121

tiina.nurmi@hel.fi