Lahjoitus, neljä ambulanssia Ukrainaan, pelastuslaitos

HEL 2023-007159
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 396 §

Ensihoitoyksiköiden lahjoitus Ukrainan pelastustoimelle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneet neljä ensihoitoyksikköä. Yhden ensihoitoyksikön käypä arvo varusteineen on noin 12 000 euroa. Lahjoituksen arvo yhteensä on noin 48 000 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneet neljä ensihoitoyksikköä. Yhden ensihoitoyksikön käypä arvo varusteineen on noin 12 000 euroa. Lahjoituksen arvo yhteensä on noin 48 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 11.4.2022 § 273 lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kokoaman pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvän kalusto- ja varusteavustuspaketin. Pelastuslaitos on lisäksi lahjoittanut kaupunginhallituksen päätöksellä
28.11.2022 § 831 viisi ensihoitoyksikköä, jotka on sisäministeriön koordinoimana toimitettu Ukrainan pelastustoimelle. Pelastuksen ja ensihoidon ajoneuvoille sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon kalustolle ja varusteille on Ukrainassa edelleen suuri tarve.

Pelastuslaitos on kilpailuttanut viidentoista (15) uuden ensihoitoyksikön hankinnan ja ajoneuvojen toimitukset olivat kesällä 2022. Ensihoitoyksiköiden elinkaari pelastuslaitoksella on noin kolme vuotta ensilähdössä, jonka jälkeen ne toimivat varayksikköinä 3–5 vuotta.

Lahjoitettavat ensihoitoyksiköt ovat vuosimallia 2013. Ne ovat tähän saakka toimineet varayksikköinä ja ovat nyt uusien ensihoitoyksiköiden myötä jäämässä kokonaan tarpeettomiksi. Normaalissa tilanteessa pelastuslaitoksen poistettavat ajoneuvot myydään Staran huutokaupassa. Huutokaupassa saatava tuotto on kuitenkin suhteellisen vähäinen, noin 9 000 euroa ajoneuvoa kohden, verrattuna sodan aiheuttamaan avun tarpeeseen Ukrainassa. Pelastuslaitos on huoltanut, kunnostanut ja varustanut kyseiset ensihoitoyksiköt lahjoitettavaksi Ukrainan pelastustoimen käyttöön. Ensihoitoyksiköt toimitetaan Ukrainaan sisäministeriön pelastusosaston järjestämän logistiikan kautta.

Hallintosääntö ei sisällä erityismääräyksiä kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta. Toimivalta kyseessä olevan kaupungin omaisuuden lahjoittamiseen on yleistoimivallan nojalla kaupunginhallituksella.

Sulje

Keskushallinto Pormestari 07.06.2023 § 51

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneiden neljän ensihoitoyksikön lahjoitusta Ukrainan pelastustoimelle koskevan asian.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on 6.6.2023 esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneet neljä ensihoitoyksikköä (ambulanssia). Ensihoitoyksiköiden käypä arvo varusteineen on noin 12 000 euroa ajoneuvoa kohden, eli lahjoituksen kokonaisarvo on noin 48 000 euroa.

Asian periaatteellisen merkityksen johdosta on tarkoituksenmukaista,
että pormestari ottaa asiaa koskevan päätöksenteon esittelyynsä.

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi