Vuokraus, toimitila, Pasilanraitio 13, Poliisihallitus, sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

HEL 2023-007222
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Vuokraus, tilat, Pasilanraitio 13, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimialan käyttöön, Poliisihallitus

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Pasilanraitio 13 (kohde: 6918) sijaitsevan, huoneistoalaltaan 270 m2 suuruisen tilan vuokrauksesta Poliisihallitukselta ja edelleen vuokrata sen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan päihde – ja psykiatrian toimialalle toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Vuokra-aika ja hallintaoikeus on alkanut 01.10.2021. Sopimus on allekirjoitettu osapuolten toimesta toukokuussa 2023.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 27.77 euroa/m²/kk, 89 960 euroa/v.

Vuokranmaksujakso on kuusi (6) kuukautta ja eräpäivät ovat kesäkuun 30.päivä sekä joulukuun 31.päivä.

Vuokran tarkistus suoritetaan vuosittain. Tarkistettua vuokraa maksetaan tammikuun 2024 alusta alkaen alivuokranantajan kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Vuokra sisältää lämmityksen, sähkön, veden sekä jätehuollon (ei tietoturvajätteitä).

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Helsingin selviämishoitoasema perustettiin helmikuussa 2001 kaupungin terveysviraston, sosiaaliviraston ja poliisin yhteisestä aloitteesta päätavoitteena putkakuolemien vähentäminen Helsingin alueella.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Päättäjä

Viivi Palonkoski
vs. yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Alivuokrasopimus Seho luonnos 27.03.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.