Virkasuhteen täyttäminen, Tahvonlahden ala-aste, luokanopettaja (valmistava opetus), työavain KASKO-01-421-23

HEL 2023-007308
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Tahvonlahden ala-astelle sijoitetun luokanopettajan, valmistava opetus määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-421-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Tahvonlahden ala-asteelle sijoitettavan luokanopettajan, valmistava opetus määräaikaisen viran (vakanssinumero 006220).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan määräaikainen virka (vakanssinumero 006220) on ollut julkisesti haettavana ajalla 13.4.-27.4.2023. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan, valmistava opetus tehtävät Tahvonlahden ala-asteella.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus erityisluokanopettajan tehtävästä sekä kokemus yhteisopettajuudesta ja joustavista opetusjärjestelyistä. Eduksi luettiin myös kokemus opetustyöstä sekä kokemus yhteisopettajuudesta ja joustavista opetusjärjestelyistä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 13 hakijaa, joista kolme perui hakemuksensa. Vaadittu kelpoisuus oli kahdella hakijalla ja molemmat peruivat hakemuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan, valmistava opetus virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, määräaikainen virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 01.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tarja Tapper, rehtori, puhelin: 09 310 82625

tarja.tapper@hel.fi

Päättäjä

Tarja Tapper
rehtori