Virkasuhteen täyttäminen, Naulakallion koulu, Erityisopettaja, työavain KASKO-01-704-23

HEL 2023-007392
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Määräaikaisen virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Naulakallion koulu, Erityisopettaja, työavain KASKO-01-704-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Naulakallion koulun määräaikaisen erityisopettajan tehtävän (vakanssinumero 001175).

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 11.5. – 25.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisopettajan tehtävät Naulakallion koulussa.

Erityisopettajan määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta erityisen tuen oppilaiden kanssa työskentelystä ja luettiin eduksi MAPA-toimintamallin osaaminen sekä valmiuden kielten opetukseen (EN, RU).

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Rekrytointiprosessin aikana hakijoista kaksi perui hakemuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Koska tehtävään ei ollut kelpoisia hakijoita, määräaikainen virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 02.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ulla Korhonen, rehtori, puhelin: 09 310 83284

ulla1.korhonen@hel.fi

Päättäjä

Ulla Korhonen
rehtori