Virkasuhteen täyttäminen, Keinutien ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, työavain: KASKO-01-567-23

HEL 2023-007530
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Erityisluokanopettajan määräaikaisen viran täyttäminen (kaksi tehtävää), Keinutien ala-asteen koulu, työavain KASKO-01-567-23.

Rehtori

Päätös

Rehtori ei valinnut ketään erityisluokanopettajan määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 005761).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan määräaikainen virka (vakanssinumero 005761) on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.–16.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Keinutien ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Erityisluokanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 11 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla, joka kuitenkin sijoittuu toiseen tehtävään koulussa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Määräaikainen virka jätetään täyttämättä hakijoiden vähäisyyden vuoksi ja koska kärkihakija kieltäytyi tehtävän vastaanottamisesta. Lisäksi osa hakijoista valikoitui erityisluokanopettajan tehtävään samaan kouluun jo toisen hakuilmoituksen kautta.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 07.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Kokkonen, rehtori, puhelin: 09 310 80402

maria.kokkonen@hel.fi

Päättäjä

Maria Kokkonen
rehtori