Hankinta, Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2023-007540
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 33 §

Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutoksien hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi Mipro Oy:n tarjouksen (MYY-022606 Rev.7.0) ja valitsi Mipro Oy:n tarjouksen mukaisen ”Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset, vaihtoehto 1” kokonaisuuden toteuttajaksi, yhteensä enintään 385.223,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta hyväksyi seuraavat Mipro Oy:n lisä- ja muutostyötarjoukset ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan kyseiset lisä- ja muutostyöt Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutosten hankintaan

 • Turvalaitemuutoksiin liittyvä varaosapaketti (MYY-023106_2.0), 17.002,00 euroa (alv 0 %)
 • Turvalaitemuutoksiin liittyvät raidevirtapiirimuutokset (MYY-023951 Rev.5.0), 21.908,00 euroa (alv 0 %)
 • Opastimen POCG siirto (PRO-078822_3.0), 23.848,00 euroa (alv 0 %)

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään mahdollisesti vielä tarvittavista Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutosten urakkaan liittyvistä lisä- ja muutostöistä yhteensä enintään 75.000,00 eurolla (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohteena on Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset.

Toimitusjohtaja hyväksyi 5.6.2023, 18 §, Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutoksien päivitetyn hankesuunnitelman yhteensä enintään 825.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Itäkeskuksen risteysasema tahdistaa metroliikennettä ja metron kapasiteetin riittävyyteen liittyy epävarmuuksia, koska Itäkeskuksen alue on tunnistettu pullonkaulaksi data-analyysin ja liikenteenohjauksen asiantuntijoiden lausuntojen perusteella. Linjan pitenemisen vuoksi kapasiteettia tullaan tarvitsemaan myös kantametron osuudella, koska pistemäisetkin häiriötilanteet tiheällä vuorovälillä näkyvät koko linjan liikenteessä ja häiriöistä palautuminen liikennöinnin aikatauluun voi kestää pitkiäkin aikoja.

Itäkeskuksen alueelle on suunniteltu edellä mainitun pohjalta turvalaitteiden osalta parannuksia Herttoniemen asetinlaitealueella. Lisäksi tämän projektin toteutus tukee HKL:n käynnistämän metron kapasiteettihankkeen valmisteluja.

Jatkosuunnittelussa on todettu tarve sisällyttää samaan hankintaan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä alkuperäisen tarjotun urakkakokonaisuuden lisäksi. Samalla esitetään, että HKL oikeutetaan tilaamaan projektin toteutuksen mahdollisesti edellyttämiä ennakoimattomia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 75.000,00 eurolla.

Hankintamenettely

Erityisalojen hankintalain (laki Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1398/2016) 2 §:n 3 momentin mukaan hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Lain 18 § 1 momentin mukaan hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin tämän lain säännösten soveltamisen välttämiseksi.

Itäkeskuksen ja lähtöopastimien turvalaitemuutokset -hankkeen hankinnat muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Päätettävänä olevien hankintojen yhteenlaskettu kokonaisarvo 447.981,00 euroa on alle lain 13 §:n 1 momentin 3) kohdan mukaisen rakennusurakoita koskevien hankintojen kynnysarvon (5.186.000,00 euroa, alv 0 %).

Hankinnassa ei sovelleta erityisalojen hankintalakia, koska hankinnat eriteltyinä kuin myös hankintakokonaisuuden yhteenlaskettu kokonaisarvo alittaa kyseisen lain 13 §:n 1 momentin 3) kohdan mukaisen rakennusurakoita koskevien hankintojen kynnysarvon.

Metrojärjestelmän asetinlaitteet ja niihin liittyvät teknologiaratkaisut on toteutettu vuosien 2015–2022 aikana hankituilla Mipro Oy:n järjestelmillä. Käytössä olevan metron asetinlaitejärjestelmän laajentaminen muun toimittajan teknologialla ei ole mahdollista teknisistä syistä ilman mittavia kustannuksia ja riskejä.

Nyt hankittavien asetinlaitejärjestelmän muutoksien on oltava yhteensopivia metroon jo hankitun ja toteutetun asetinlaitejärjestelmän kanssa. Mipro Oy:n asetinlaiteteknologian korvaaminen muun toimittajan ratkaisulla olisi tässä yhteydessä mahdotonta, koska se aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia. Saumattoman teknisen yhteensopivuuden takaamiseksi muutokset eivät tällöin rajoittuisi vain nyt hankittaviin muutoksiin vaan koko metrojärjestelmän asetinlaitteisiin ja sen ytimenä toimivaan teknologiaan. Näin mittava asetinlaitehanke vastikään käyttöön otetun asetinlaiteteknologian korvaamiseksi olisi väistämättä merkittävä lisäkustannus Helsingin ja Espoon kaupungeille.

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella ainoa teknisesti mahdollinen ja kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu on hankkia muutokset asetinlaitteen nykyiseltä toimittajalta eli Mipro Oy:ltä.

Hankinnasta ilmoittaminen

Hankinnasta ei ole ilmoitettu, koska kyseessä on kynnysarvon alittava hankinta.

Hankintapäätöksen tiedoksianto

Hankintapäätös annetaan tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee eli tarjoajalle.

Hankintasopimuksen tekeminen

Hankintasopimus ei muodostu hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan erillisellä kirjallisella tilauksella.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

HKL:n johtokunta on 19.11.2020, 175 §, siirtänyt hallintosäännön mukaista hankintoihin liittyvää toimivaltaansa HKL:n toimitusjohtajalle 500.000 euroon (alv 0 %) asti.

Käsiteltävänä olevan hankinta-asian arvon ollessa yli 500.000 euroa (alv 0 %), käsittelee johtokunta hankinta-asian.

Tilausten arvo

Tämän päätöksen myötä urakkaan liittyviä tilauksia voidaan tehdä yhteensä enintään 522.981,00 eurolla (alv 0 %).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.06.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.