Toimivallan siirtäminen kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalla aluekirjastopalvelujen yksikössä työsuhteisille hankintojen tekemisestä

HEL 2023-007891
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunginkirjaston aluekirjastopalvelujen yksikössä olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Aluekirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Aluekirjastopalvelujen johtaja päätti oikeuttaa tämän päätöksen liitteessä 1 (yksi) mainitut, työsuhteessa olevat vakanssin haltijat, toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla koskien johtamaansa tai vastuulla olevaa kokonaisuutta edellyttäen että:

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisäveroton arvio ei ylitä 3000 euroa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Tämä päätös kumoaa aluekirjastopalvelujen johtajan 21.6.2017 (2 §) tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023 § 119 hyväksymän hallintosäännön luvun 20, 8 § mukaan mikäli toimialan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.4.2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että aluekirjastopalvelujen johtaja voi päättää hankinnoista 60 000 euroon saakka.

Hankintaoikeuksien määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Toimialan talouspalveluyksikkö on puoltanut liitteessä määriteltyjen hankintaoikeuksien myöntämistä.

Päätös tullut nähtäväksi 14.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Päättäjä

Lotta Muurinen
vs. aluekirjastopalvelujen johtaja

Liitteet (pdf)

1. Työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.