Hankerahoitus, AI4Citizens, Interreg Europe rahoitusohjelma, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-008045
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 40

Osallistuminen Interreg Europe rahoitushakuun hankkeella “AI4Citizens”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Interreg Europe rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan AI4Citizens -hankkeelle.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian Digitalisaatioyksikön Data ja analytiikka tiimin toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 301 500 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 241 200 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 60 300 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on ymmärtää, miten digitaalista muutosta toteutetaan kumppanikaupunkien julkisissa palveluissa kehittynyttä analytiikkaa hyödyntäen. Painopiste on tekoälyn hallintaan liittyvissä kysymyksissä teknologisesta, toiminnallisesta sekä taitojen näkökulmasta, esim. miten tekoälyn hallinta ja etiikka näkyvät ja on toteutettu toiminnassa. Hankkeen tavoitteena on myös kaupunkinäkökulmasta ymmärtää, miten tekoälyä koskevat EU-säädökset pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa paikallistasolla ja mitä ratkaisuja, ohjelmia ja toimenpiteitä niiden eteen on toteutettu kaupungeissa. Lisäksi hankkeessa työstetään kaupungeille yhteistä, EU-regulaation (projektissa erit. tuleva EU:n tekoälyasetus) toimeenpanoa ja toimeenpanon vaatimia organisaatioiden sisäisiä toimintatapoja, -malleja ja ohjeistuksia.

Hankkeen rahoitettavat toimenpiteet ovat vertaisoppimisen ja yhteiskehittämisen menetelmiä eli työpajoja ja seminaareja, selvitysten tekemistä esim. relevanteista lainsäädäntötulkinnoista, asiantuntijavaihtoa ja muuta asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen liittyvää toimintaa. Hankkeella tuetaan rajat ylittävästi eurooppalaisten kaupunkien välistä verkoston kehittymistä, käytäntöjen vaihtamista sekä osaamisen ja menetelmien kehittämistä tekoälyn hyödyntämisen edistämiseksi.

Helsingin tavoitteena on, että hanke tukee erityisesti proaktiivisten palveluiden vaatimien analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen toimintamallien, prosessien ja muiden edellytysten kehittämistä sekä asiantuntijoiden osaamisen kehittymistä aiheessa. Tavoite on, että edistyneen analytiikan hyödyntämisen edellytykset ovat kaupungilla hankkeen tuloksena aiempaa paremmalla tasolla. Helsingin tavoite on myös hankkeella varmistaa EU:n tulevan tekoälyasetuksen vaatimusten toimeenpano ja jalkautus kaupungin prosesseihin laadukkaasti tekoälyn hyödyntämistä jouduttaen.

Hankkeen käynnistys on arviolta 4.5.2024, toimenpiteiden kesto 3+1 vuotta. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen kaupunki, ja hankkeeseen kuuluu laaja partnerikonsortio Latviasta, Hollannista, Itävallasta, Espanjasta, Romaniasta, Iso-Britanniasta.

Rahoitusta haetaan Interreg Europe ohjelmasta (80% tuki). Hankkeen kokonaisbudjetti on arviolta 3 miljoonaa euroa. Helsingin budjettiosuus on 301 500 euroa, josta omarahoitusosuuden osuus on 60 300 euroa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö