Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Kuuleminen, elintarvikelaki 56 §, Sunshine Smile

HEL 2023-008104
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Sunshine Smile myyntipyörän toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Sunshine Smile, Kuusitie 11 A 37, 00270 Helsinki
y-tunnus 2918909-7

Elintarvikehuoneisto

Sunshine Smile, myyntivaunu (mopo, rekisterinumero 32-NHR) laajennusosineen (myyntipyörä ja myyntiteltta), Mannerheimintie 12

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Sunshine Smilen myyntivaunun (mopo, rekisterinumero 32-NHR) laajennusosineen (myyntipyörä ja myyntiteltta) elintarvikehuoneistotoiminnan kieltämistä toistaiseksi.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää elintarvikkeiden valmistamisen ja luovuttamisen Sunshine Smilen myyntivaunusta (mopo, rekisterinumero 32-NHR) sekä sen laajennusosista (myyntipyörä ja myyntiteltta) toistaiseksi.

Edellä mainittu kielto voidaan kumota, kun ympäristöpalvelut on tarkastuksella todennut seuraavaa:

1) Elintarviketoiminta tapahtuu vain yhdestä myyntipaikasta: joko yhdestä myyntipöydästä tai myyntipyörästä. Mikäli käytetään myyntipöytää, tulee myyntipöytä olla suojattu katoksella, kolmella umpinaisella seinällä ja maa/lattia olla suojattuna.

2) Myyntipaikassa on riittävästi asianmukaista kylmäsäilytystilaa elintarvikkeille.

3) Elintarvikehuoneistolla on käytössään omavalvontasuunnitelma, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Omavalvontasuunnitelma on viranomaisen tarkastettavissa.

4) Elintarvikkeita säilytetään lainsäädännön mukaisissa lämpötiloissa. Elintarvikkeiden lämpötiloja mitataan säännöllisesti ja niistä tehdään lämpötilakirjanpitoa omavalvonnassa kuvatulla tavalla. Lämpötilakirjanpito on valvontaviranomaisen tarkastettavissa.

Täytäntöönpano

Tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Sunshine Smileen on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 3.6.2022. Tällöin on havaittu, että toimijalla ei ole ollut omavalvontasuunnitelmaa ja toiminnassa on havaittu epäkohtia muun muassa elintarvikkeiden kylmäsäilytyksessä ja jäähdytyksessä, vesipisteiden varustelussa sekä elintarvikkeista annettavissa tiedoissa. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäviksi 4.7.2022 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus 3.6.2022).

Sunshine Smileen on tehty uusintatarkastus 9.9.2022, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ollut korjattu määräajassa. Lisäksi toiminta on laajentunut alkuperäisestä elintarvikehuoneistoilmoituksen kuvauksesta ”pienien ruoka-annosten valmistusta liikkuvasta ruokakärrystä”. Toiminta ei ole vastannut enää alkuperäistä kuvausta, eikä toiminta ole ollut elintarviketurvallisuuden näkökulmasta hallittua (Liite 2 tarkastuskertomus 9.9.2022).

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 § mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 26.9.2022 päivätyllä kirjeellä (Liite 3 Sunshine Smile kuuleminen 26.9.2022).

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että osa havaituista epäkohdista on korjattu ja että osa epäkohdista tullaan ottamaan huomioon tulevassa toiminnassa (Liite 4 vastine kuulemiseen 12.10.2022).

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Sunshine Smile ei ollut korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Sunshine Smile ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi annettu elintarvikelain 55 § mukainen määräys 20.10.2022 (Liite 5 Sunshine Smile määräys 20.10.2022).

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 28.4.2023 tarkastuksen Sunshine Smilelle annetun määräyksen noudattamisen todentamiseksi osoitteessa Mannerheimintie 12, 00100 Helsinki sijaitsevalle myyntipaikalle. Tarkastuksella todettiin, ettei Sunshine Smile ollut korjannut epäkohtia (Liite 6 tarkastuskertomus 28.4.2023).

Sunshine Smilelle tehtiin uusi tarkastus määräyksen noudattamaisen todentamiseksi samaan osoitteeseen 10.6.2023. Tarkastuksella todettiin, ettei Sunshine Smile ollut korjannut epäkohtia eikä noudattanut annettua määräystä. Tarkastuksella havaittiin muun muassa seuraavia vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle:

- Myyntipaikan käsienpesupiste ei ollut toiminnassa.

- Myyntipaikalla ei ollut kunnollista kylmäsäilytystilaa. Toimijalla oli käytössä yksi kylmälaatikko, jota ei ollut varustettu kylmävaraajilla.

- Elintarvikkeita säilytettiin liian lämpimässä. Keitetyn riisin lämpötilat olivat kahdesta eri pussista piikkimittarilla mitattuna 21,6 ja 19,9 astetta.

- Toimijalla ei ollut omavalvontasuunnitelmaa eikä omavalvonnan mukaista kirjanpitoa.

Yksityiskohtaisempi tarkastuskertomus on liitteenä (Liite 7 Tarkastuskertomus 10.6.2023).

Havaittujen epäkohtien vuoksi viranhaltija päätti 11.6.2023 kieltää Sunshine Smilen liikkuvassa elintarvikehuoneistossa harjoitettavan toiminnan toistaiseksi. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 § mukaisena kiiretoimenpiteenä (Liite 8 Sunshine Smile väliaikainen kieltopäätös). Epäkohdat olivat vakavia ja voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle.

Toimijaa kuultiin elintarvikelain (297/2021) 56 § mukaisesta päätöksestä sekä asetettavasta määräajasta 16.6.2023 päivätyllä kirjeellä (Liite 9 Sunshine Smilen kuuleminen 16.6.2023).

Toimija antoi kuulemiskirjeeseen vastineen 21.6.2023 jossa ilmoitti kaiken olevan valmista (Liite 10 Sunshine Smile vastine kuulemiseen 21.6.2023). Toimija lähetti samalla omavalvontasuunnitelman. Toimija esitteli toimintaansa elintarvikevalvontaviranomaiselle Vanhassa kirkkopuistossa 22.6.2022 (Liite 11 Tarkastuskertomus 22.6.2023). Myyntipiste ei ollut toiminnassa tarkastushetkellä. Toimijalla oli myyntipyörä eikä toimijan mukaan myyntipöytää enää käytettäisi. Toimijalle annettiin runsaasti ohjeistusta mm. riisin jäähdyttämisestä. Toimija kertoi pakkaavansa riisin pieniin rasioihin jäähdytyksen nopeuttamiseksi. Rasiat siirrettäisiin jäähdytyksen jälkeen kylmävaraajilla varustettuihin kylmälaukkuihin. Käsienpesua varten oli hankittu hanallinen termosastia. Tiedote allergeenitietojen saamisesta henkilökunnalta oli tarkastuksella mukana. Toiminnan esittelyn perusteella toimintaa mahtui harjoittamaan pyörästä ja kaikki tavarat mahtuivat pyörän päälle tai sisälle. Toimijaa kehotettiin edelleen seuraavasti:

- Omavalvontasuunnitelmaa tulee täydentää seuraavilta osin: Toiminta tulee kuvata omavalvontasuunnitelmassa. Mitä myyntipyörässä tehdään? Miten elintarvikkeiden kuljetus tapahtuu? Mitä elintarvikkeita käsitellään, missä ja miten? Missä riisin jäähdytys tapahtuu ja miten? Lämpötilakirjanpito: Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla tieto siitä, kuinka usein kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötiloja seurataan ja kuinka usein lämpötiloja kirjataan. Myös tieto siitä, kuinka usein riisin jäähdytyksen toteutumista seurataan ja kuinka usein lämpötilat kirjataan.

- Lämpötilakirjanpitoa tulee tehdä ja kirjanpidon tulee olla tarkastettavissa.

- Myyntipyörässä tulee olla riittävästi työskentelytilaa sekä kaikki elintarvikkeet, varusteet ja laitteet tulee pitää koko ajan pyörässä.

- Viimeisin Oiva-raportti tulee olla esillä asiakkaille helposti havaittavassa paikassa.

Toimijalle annettiin tarkastuksella lupa toimia ja todettiin, että ennen kuin väliaikainen kielto voidaan virallisesti purkaa, tullaan toiminta tarkastamaan toiminnan ollessa käynnissä.

Helsingin poliisilaitos toimitti elintarvikevalvontaan 29.6.2023 Sunshine Smilen myyntipaikasta otettuja kuvia. Kuvista on todettavissa, että vastineestaan poiketen toimija ei ollut suojannut elintarvikkeita, vaan salaatti oli suojaamattomana taivasalla (Liite 12 Sunshine Smile poliisin kuvat 29.6.2023).

Sunshine Smilen toiminta tarkastettiin 7.7.2023 osoitteessa Mannerheimintie 12 toiminnan alkaessa ja sen ollessa käynnissä. Tarkastus tehtiin määräyksen noudattamisen todentamiseksi ja toiminnan soveltuvuuden varmistamiseksi. Tarkastuksella todettiin seuraavaa:

- Toimijalla oli myyntipyörä ja sen lisäksi myyntipöytä.

- Pyörässä ei ollut tilaa nykyisenkaltaiseen toimintaan. Pyörän päällä oli kaksi paellapannua. Ruoanvalmistuspiste oli katettu ja osittain suojattu molemmilta sivuilta, mutta ei kokonaan. Asiakkaiden puolella ei ollut pisarasuojausta, vain pieni tiski, jolla säilytettiin mm. mausteita ja serviettejä.

- Myyntipöydällä pyörän vieressä oli pakattuja juomia ja tortillalettuja, käsienpesupiste sekä muuta tavaraa.

- Kadulla suoraan maassa oli mm. kaksi kylmälaukkua, kaasupullo ja useita jatkojohtoja sekä pystyttämätön telttakatos. Tavarat eivät mahtuneet myyntipyörään.

- Myyntipaikka ei ollut helposti liikuteltavissa.

- Kuumana ja kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilat olivat tarkastushetkellä asianmukaiset. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet säilytettiin styrox-laukuissa, joissa oli kylmävaraajat.

- Riisi oli pakattu muovipussiin, ei rasioihin, kuten toimija oli edellisellä tarkastuksella esitellyt. Muovipussin elintarvikekelpoisuudesta ei voitu varmistua.

- Toimija on lähettänyt omavalvontasuunnitelman elintarvikevalvontaviranomaiselle 21.6.2023. Omavalvontasuunnitelma ei ollut tarkastettavissa, joten tällä tarkastuksella ei voitu varmistua siitä, että edellytetyt täydennykset on tehty.

- Käsienpesupisteessä oli hanallinen termossäiliö ja lämmintä vettä. Myös nestesaippuaa ja paperipyyhkeitä oli saatavilla.

- Lisätietotiedote allergeenitietojen saamisesta oli esillä.

- Oiva-raportti ei ollut esillä.

Tarkastuksella todettiin, että toimija ei ollut kaikilta osin noudattanut annettua määräystä. Tarkastuskertomuksessa todettiin, että viranomainen jatkaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöä (toiminnan kieltäminen) (Liite 13 Tarkastuskertomus 7.7.2023).

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa. Kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Valvontaviranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

Sunshine Smilelle on annettu elintarvikelain 64 §:n nojalla viranhaltijan päätös väliaikaisesta kiellosta. Tällä päätöksellä elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa, joka korvaa annetun väliaikaisen kiellon.

Sunshine Smilen toiminnassa havaittiin vakavia epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus) 3 artiklan mukaan elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kaikki niiden vastuulla olevat elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät tässä asetuksessa säädetyt asiaa koskevat hygieniavaatimukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (178/2022) 17 artiklan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvikealan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät. Sunshine Smile on laiminlyönyt elintarvikealan toimijan velvollisuudet siten, että toiminta vaarantaa elintarviketurvallisuuden.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Elintarvikelain 6 § mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle.

Toimijan on myös huolehdittava siitä, että elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan. Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu ja että elintarviketoiminta myös muutoin täyttää elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset. Sunshine Smilen toiminta on laajentunut alkuperäisestä elintarvikehuoneistoilmoituksessa ilmoitetusta kuvauksesta eikä nykyisessä muodossaan täytä elintarvikesäännösten mukaisia vaatimuksia. Toimijan vastineen toimittamisen jälkeen sekä poliisi 29.6.2023 että elintarvikevalvonta 7.7.2023 ovat todenneet, että toimintaa harjoitettiin edelleen ilmoitetusta toiminnasta laajentuneena ja avonaiselta myyntipöydältä, jossa ei ollut katosta tai muuta suojausta sekä katoksellisesta pyörästä. Pyörän sivuja ei ollut suojattu kokonaan.

Elintarvikelain 15 § mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta (318/2021) 22 § mukaan elintarviketoimintaan liittyvien omavalvonnan kirjausten on sisällettävä tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle. Toimijan on säilytettävä omavalvonnan kirjauksia vähintään yksi vuosi elintarvikkeen viimeisen käyttöajankohdan tai vähimmäissäilyvyysajan jälkeen tai vähintään yksi vuosi elintarvikkeen käsittelystä, jos edellä mainittuja päiväysmerkintöjä ei vaadita, jollei asiasta ole toisin säädetty. Toimijan on lisäksi säilytettävä tehtyjen tutkimusten viimeisimmät tulokset. Kirjausten on oltava valvontaviranomaisen saatavilla. Sunshine Smile on toimittanut omavalvontasuunnitelman kuulemisen vastineen yhteydessä, mutta ei ole tehnyt siihen edellytettyjä korjauksia. Omavalvonnan kirjanpitoa ei ole tehty.

Asetuksen (852/2004) liitteen II luvun III kohdan 2 g mukaan on oltava asianmukaiset tilat ja/tai välineet elintarvikkeiden pitämiseksi sopivassa lämpötilassa ja lämpötilan valvomiseksi. Viimeisimmällä, määräyksen noudattamisen todentamiseksi tehdyllä tarkastuksella todettiin, että kylmässä säilytettäviä elintarvikkeita säilytettiin kylmälaukuissa ja että niiden lämpötilat olivat tarkastushetkellä asianmukaiset. Kylmälaukut eivät kuitenkaan mahtuneet myyntipyörään, vaan olivat kadulla. Lämpötilaseurantaa ei ollut tehty.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta (318/2021) 23 §:n mukaan toimijan on noudatettava seuraavia elintarvikkeiden säilytys-, tarjolla olon ja jäähdytyslämpötilavaatimuksia:

1) helposti pilaantuvat maidot ja kermat on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa. Helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä vastaava käsittely, on säilytettävä korkeintaan 8 °C:ssa. Muut helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa;

2) tuoreet pakatut, kalastustuotteet, tyhjiö- ja suojakaasupakatut jalostetut kalastustuotteet, kylmäsavustetut ja tuoresuolatut kalastustuotteet, keitetyt äyriäiset ja nilviäiset sekä sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet on säilytettävä 0–3 °C:ssa. Muut jalostetut kalastustuotteet, kalakukot ja sushi on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa. Tämän kohdan vaatimukset eivät koske huoneenlämmössä säilyviä jalostettuja kalastustuotteita eivätkä tämän momentin 9 kohdassa mainittuja huoneenlämmössä säilytettäviä kalakukkoja;

3) elävät simpukat on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa;

4) jauheliha sekä jauhettu maksa on säilytettävä korkeintaan 4 °C:ssa;

5) pastöroidut marja-, hedelmä- ja vihannesmehut on säilytettävä korkeintaan 8 °C:ssa. Tämän kohdan vaatimus ei koske huoneenlämmössä säilyviä pastöroituja marja-, hedelmä- ja vihannesmehuja;

6) muut helposti pilaantuvat elintarvikkeet, mukaan lukien idut, paloitellut kasvikset ja hyönteiset, on säilytettävä korkeintaan 6 °C:ssa;

7) kylmäsäilytystä vaativia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita saa pitää tarjolla vain kerran. Tämän momentin 1–6 kohtien vaatimuksista poiketen kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötila saa olla tarjolla olon aikana korkeintaan 12 °C silloin, kun ne ovat tarjolla enintään neljä tuntia;

8) kuumana myytävien tai tarjolla olevien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilan on oltava vähintään 60 °C ja ne saavat olla tarjolla vain kerran;

9) tämän momentin 2 ja 6 kohtien vaatimuksista poiketen kuumentamalla valmistetut helposti pilaantuvat leipomotuotteet, kalakukot ja muut vastaavat tuotteet, jotka on kuljetettu vähittäisliikkeeseen huoneenlämmössä, saa säilyttää vähittäisliikkeessä huoneenlämmössä vastaanottopäivän ajan. Tämän jälkeen niitä ei saa enää myydä, lukuun ottamatta kokonaisia kalakukkoja, jotka säilytetään vastaanottopäivän jälkeen korkeintaan 6 °C:ssa. Lisäksi vähittäisliikkeessä pakasteesta sulatettuja ja kuumennettuja kalakukkoja saa säilyttää huoneenlämmössä kuumennuspäivän ajan, minkä jälkeen niitä ei saa enää myydä;

10) kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys on aloitettava välittömästi valmistuksen jälkeen ja elintarvike on jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen lämpötilaan enintään neljässä tunnissa. Viimeisimmällä, määräyksen noudattamisen todentamiseksi tehdyllä tarkastuksella todettiin, että elintarvikkeiden lämpötilat olivat asianmukaiset, mutta jäähdytystä ei ollut kuvattu omavalvonnassa, omavalvonnan kirjanpitoa ei ollut tehty eikä jäähdyttämisen asianmukaisuutta todennettu.

Sunshine Smilen myyntipaikalla havaittiin useita erittäin vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle. Myyntitoiminta oli laajentunut ilmoitetusta. Myyntipaikalla ei ollut riittävästi työskentely- ja säilytystilaa eivätkä elintarvikkeet, käsienpesupiste, laitteet ja varusteet mahtuneet myyntipaikkaan, vaan osaa niistä säilytettiin kadulla. Elintarvikkeita säilytettiin suojaamattomina eikä myyntipaikka ollut riittävän suojattu. Myyntipyörä ei ollut riittävästi sivuilta suojattu eikä myyntipöydässä ollut katosta eikä seiniä.

Omavalvontasuunnitelma ei ollut tarkastettavissa, joten ei voitu tarkastaa, oliko edellytetyt täydennykset tehty. Omavalvonnan kirjanpitoa ei ollut tehty. Elintarviketoiminnan riskit eivät ole hallinnassa.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 56, 64, 75 ja 78 §.
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 8834/2014) 6, 8 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (178/2002), 14, 17 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (852/2004), 3 ja 4 artikla, liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Sunshine Smilelle.

Päätös tullut nähtäväksi 02.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tarja Pusa, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 522 73

tarja.pusa@hel.fi

Päättäjä

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tarkastuskertomus 3.6.2022
2. Tarkastuskertomus 9.9.2022
3. Sunshine Smile kuuleminen 26.9.2022
4. Vastine kuulemiseen 12.10.2022
5. Sunshine Smile määräys 20.10.2022
6. Tarkastuskertomus 28.4.2023
7. Tarkastuskertomus 10.6.2023
8. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös 11.6.2023
9. Sunshine Smilen kuuleminen 16.6.2023
10. Sunshine Smile vastine kuulemiseen 21.6.2023
11. Tarkastuskertomus 22.6.2023
12. Sunshine Smile Helsingin poliisilaitoksen toimittamat valokuvat 29.6.2023
13. Tarkastuskertomus 7.7.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.