Virkasuhteen täyttäminen, Hietakummun ala-aste, erityisopettaja, työavain KASKO-01-307-23

HEL 2023-008157
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Hietakummun ala-aste, erityisopettaja, työavain KASKO-01-307-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Hietakummun ala-asteen kouluun sijoitetun määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan (erityisopetuksessa) viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettaja (erityisopetuksessa) määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 19.4.2023 - 4.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan tehtävät erityisopetuksessa Hietakummun ala-asteella.

Päätoimisen tuntiopettajan (erityisopetuksessa) määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 hakijaa. Kahdeksan hakijaa perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan päätoimisen tuntiopettajan (erityisopetuksessa) määräaikaiseen virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Kingo-Forsman, rehtori, puhelin: 09 310 28940

johanna.kingo-forsman@hel.fi

Päättäjä

Piia Kingo-Forsman
rehtori