Virkasuhteen täyttäminen, Malminkartanon ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-651-23

HEL 2023-008189
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Malminkartanon ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO- 01-651-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita luokanopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinumero 006523) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan määräaikainen virka (vakanssinumero 006523) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.5.2023 - 19.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Malminkartanon ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Malminkartanon ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemukset käsityön opetuksesta (pehmeät materiaalit) ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimimisesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yhdeksän (9) hakijaa. Vaadittua kelpoisuus oli yhdellä hakijalla. Haastatteluun kutsuttiin kelpoinen hakija ja hakija, joilla oli eniten luokanopettajakokemusta.

Yksilöhaastattelu pidettiin 26.5.2023 apulaisrehtorin ja rehtorin toimesta. Kelpoinen hakija perui hakemuksensa haastattelukutsun saatuaan.

Haastatteluun saapui **********

**********

Malminkartanon ala-asteen koulun luokanopettajan määräaikaisessa virassa korostuu 6.luokka-asteen opettamisen taidot, liikunnan sekä käsityön pehmeiden materiaalien opetuksen taidot, yhteistyökyky perheiden ja moniammatillisen tiimin sekä työparin kanssa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä ryhmähallinta- ja yhteistyötyötaitoja.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella sekä kelpoisten hakijoiden puuttuessa, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Savonen, rehtori, puhelin: 09 310 72331

tiina.savonen@hel.fi

Päättäjä

Tiina Savonen
rehtori