Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perhe- ja sosiaalipalvelujen päälliköille 15.6.2023 alkaen

HEL 2023-008194
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 37

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden päälliköille 15.6.2023 alkaen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, kumoten 14.12.2022 tekemän päätöksen § 87, että perhe- ja sosiaalipalvelujen

nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön -palvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- aikuissosiaalityön päällikkö (etelä)
- aikuissosiaalityön päällikkö (länsi)
- aikuissosiaalityön päällikkö (itä)
- aikuissosiaalityön päällikkö (pohjoinen)
vammaistyön -palvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- vammaistyön työ- ja päivätoiminnan päällikkö
- kehitysvammapoliklinikan päällikkö
-ostopalvelupäällikkö
- vammaisten sosiaalityön päällikkö
- vammaisten asumispalvelupäällikkö
lastensuojelun ja perhesosiaalityön -palvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (Lasup2)
- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (Lasup1)
- lastenkotitoiminnan päällikkö
- lastensuojelun sosiaalityön päällikkö (Lassip)
- asiakasohjauksen ja valvonnan päällikkö
- lastensuojelupalvelujen päällikkö
lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelun johtajan sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- perheiden erityispalvelujen päällikkö
- kouluterveydenhuollon päällikkö
- neuvola- ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä palvelun päällikön sijaisena toimii perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan nimeämä henkilö. Tämä päätös on voimassa 15.6.2023 alkaen toistaiseksi ja se korvaa voimaan tullessaan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan 14.12.2022 tekemän päätöksen § 87.

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja muuttaa 14.12.2022 (87 §) tekemäänsä päätöstä nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön -palvelun johtajan virkatehtävissä toimivien sijaisten osalta siten, että sijaisina toimivien sijaantulojärjestystä muutetaan.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä ja hallintojohtaja päättää hallinnon palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Seija Petäjäaho, johdon assistentti, puhelin: 09 310 62402

seija.petajaaho@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja