Virkasuhteen täyttäminen, Kannelmäen peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus, työavain KASKO-01-905-23

HEL 2023-008533
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kannelmäen peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus, työavain KASKO-01-905-23

Apulaisrehtori

Päätös

Virka-apulaisrehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä yksikköön sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.6.2023 – 15.6.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää virka-apulaisrehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, tehtävät Kannelmäen peruskoulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus inklusiivisesta perusopetuksesta ja yhteisopettajuudesta sekä kielirikasteisesta opetuksesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakijaa. Vaadittua kelpoisuutta ei hakijalla ollut. Hänet kutsuttiin haastatteluun, jonka hän perui.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan virkaan ei ollut hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 21.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pia Siljala-Kaskelin, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 25890

pia.siljala-kaskelin@hel.fi

Päättäjä

Pia Siljala-Kaskelin
apulaisrehtori