Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja (8 kpl), työavain KASKO 03-105-23

HEL 2023-008583
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja, työavain KASKO 03-105-23

Rehtori, Kampus 4

Päätös

Rehtori päätti valita opettajan virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023.

Virkaan valitulle asetetaan kuuden kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan vakituinen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 24.4.−8.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-105-23 sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja.

Vakituisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa kampus 4.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta vakituiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus.

Työpaikkailmoituksessa kerrottiin, että opetusta on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajakoulutuksen opiskelijoille Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Tehtävään ilmoitettiin kuuluvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi sekä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja opintojen etenemisen ohjaus ja tuki. Lisäksi opettajan kerrottiin osallistuvan aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen. Työtehtävässä kuvattiin katsottavan eduksi työkokemus toisen asteen ammatillisen opettajan tehtävästä sekä laaja-alainen työkokemus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työtehtävistä, varhaiskasvatuksesta tai vammaistyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 74 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 62 hakijalla. Teams-ryhmähaastatteluun kutsuttiin 37 hakijaa. Ryhmähaastattelut toteutettiin 22.-23.5.2023 sekä 29.5.2023. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Hannele Häyhä ja Eeva-Kaisa Suvanto. Ryhmähaastatteluiden perusteella 8 hakijaa kutsuttiin rehtori Sirpa Lindroosin haastatteluun ja 8 hakijaa kutsuttiin rehtori Eeva Sahlmanin haastatteluun. Rehtorihaastattelut toteutettiin 24.5.2023 ja 31.5.2023.

********** on terveystieteiden maisteri ja hän suorittaa terveystieteiden tohtoriopintoja. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana mm. palovamma- ja teho-osastolla. Lisäksi hän on toiminut hoitotyön opettajana sekä ammatillisessa oppilaitoksessa että ammattikorkeakoulussa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Rehtori Sirpa Lindroos katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sirpa Lindroos, rehtori, puhelin: 09 310 80297

sirpa.lindroos@hel.fi

Päättäjä

Sirpa Lindroos
rehtori, Kampus 4