Hankesuunnitelma, Kustaankartanon seniorikeskuksen B ja C talon sprinklerijärjestelmä, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-008598
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Kustaankartanon seniorikeskuksen B ja C rakennusten automaattinen sammutusjärjestelmä, hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Kustaankartanon seniorikeskuksen B ja C talojen automaattisen sammutusjärjestelmähankkeen 10.8.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 6 762 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 850 000 euroa huhtikuun 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Yleistä hankkeesta

Pelastuslaitoksen pöytäkirjassa HEL 2020-010758 T 09 00 00 velvoitetaan varustamaan Kustaankartanon seniorikeskuksen B, C ja H rakennukset automaattisella sammutusjärjestelmällä. Automaattinen sammutusjärjestelmä tulee olla asennettuna vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tämä hankesuunnitelma koskee Kustaankartanon seniorikeskuksen B ja C talojen automaattista sammutusjärjestelmää. Pelastuslaitoksen pöytäkirjassa mainitun H rakennuksen automaattisesta sammutusjärjestelmästä vastaa Helsingin kaupungin asunnot Oy (HEKA).

Pelastuslaitoksen asettamassa määräajassa pysymiseksi on Staran korjauspalveluille tehty 320 000 € tilaus, joka sisältyy tämän hankesuunnitelman kustannusarvioon.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Kaupunkiympäristön toimialan laatima urakkavaiheen (UKA) kustannusarvio on 850 000 euroa arvonlisäverottomana; kausi 4/2023.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus

Tilojen lisävuokravaikutus on laskettu 0,92 €/m2/kk. Kiinteistön nykyinen vuokra on 19,66 euroa/htm² / kk ja kiinteistön tuleva vuokra-arvio on 20,08 euroa/htm² / kk. Tuleva vuokra on yhteensä 109 991 euroa/kk ja 1 319 895 euroa/v.

Sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimialan tilapalvelupäällikkö Carl Slätis on hyväksynyt 10.8.2023 kustannusvaikutuksen.

Hankkeeseen ei sisälly väistötilakustannusta.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 6 /2023, ja työ valmistuu 10 /2023.
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 22.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jarno Krapi, lvi-rakennuttaja, puhelin: 09 3101651

jarno.krapi@hel.fi

Markus Anttila, tiimipäällikkö, puhelin: 09 31026098

markus.anttila@hel.fi

Päättäjä

Sari Hilden
tilapäällikkö

Liitteet (pdf)

2. Kustannusarvio UKA 2.6.2023 Kustaankartano, rakennus B ja C

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.