Virkasuhteen täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys / perheiden erityispalvelut, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-225-23

HEL 2023-008726
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys / perheiden erityispalvelut, työavain SOTEPE-01-225-23

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

A.

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssi 039729, toimintayksikkö 395140, työpiste 100010) 1.9.2023 lukien tai sopimuksen mukaan 2808,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saatujen selvitysten perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkoihin ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Hakijan tulee esittää rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

B.

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti jättää täyttämättä sosiaaliohjaajan viran (vakanssi 039527 ja toimintayksikkö 395140, työpiste 100010) soveltuvien hakijoiden puuttuessa. Täyttämättä jäänyt vakanssi laitetaan uudelleen hakuun.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan 2 virkaa tulivat avoimeksi 4.5.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa perheiden erityispalvelujen päällikkö.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen työyksikön sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus sekä yksilöhuollon päätöksenteko ja verkostotyö.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Sosiaaliohjaajan viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta lasten ja lapsiperheiden vanhempien kanssa työskentelystä, myönteistä asennetta työn kehittämiseen sekä hyviä yhteistyö-, tiimi- ja vuorovaikutustaitoja ja itsenäisen työotteen hallintaa. Eduksi tehtävässä luetaan neuropsykiatrinen osaaminen, sosiaalihuollon prosessien tuntemus ja eri kulttuurien tuntemus.

Sosiaaliohjaajan 2 virkaa (vakanssit 039729 ja 039527) ovat olleet julkisesti haettavana 4.5. – 19.5.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Määräajassa hakemuksen jätti 16 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli 12 hakijalla.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluihin kutsuttiin 6 hakijaa: ********** ja ********** ********** ja ********** ilmoittivat myöhemmin, etteivät ole käytettävissä virkoihin.

Haastattelut pidettiin 25.5. - 31.5.2023. Haastattelun suorittivat johtava sosiaaliohjaaja ********** ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö **********

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt perhetyöntekijänä 1 vuoden ja 8 kuukautta, päiväkodissa lastenhoitajan sijaisena 1 vuoden ja 9 kuukautta sekä lastentarhanopettajana 5 vuotta ja 4 kuukautta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt ohjaajana lasten sijaishuoltoyksikössä 1 vuoden ja 9 kuukautta, varhaiskasvatuksen opettajana 4 vuotta ja 3 kuukautta ja lastenhoitajana 8 kuukautta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt ohjaajana lastensuojelussa 1 vuoden ja 8 kuukautta, sosiaaliohjaajana palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikössä, lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa ja lastensuojelussa yhteensä 1 vuoden 1 kuukauden ajan sekä nuorten arviointiyksikössä noin 9 kuukautta.

********** on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt perheohjaajana 1 vuoden ja 10 kuukautta, varhaiskasvatuksen sosionomina noin 5 kuukautta ja varhaiskasvatuksen opettajana 2 vuotta ja 7 kuukautta. Lisäksi hän on toiminut lastenhoitajana noin 1 vuotta ja 10 kuukautta. Hän osoitti hakemuksessa ja haastattelussa monipuolista asiakastyön kokemusta, kehittämismyönteisyyttä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Kaikilla haastatelluilla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota työkokemukseen ja osaamiseen lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä, kehittämismyönteisyyttä sekä erityisen hyvään itsenäisen työotteen hallintaan. Hakemuksessa ja haastattelussa ********** osoitti tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset hoitaa sosiaaliohjaajan tehtävää lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa.

Päätös tullut nähtäväksi 22.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 10 § (A.).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10 § (B.).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taru Paavilainen, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 57769

virpi.kaitala@hel.fi

Anu Rämö, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 57759

anu.ramo@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.