Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin aikuislukio, määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä -opetus, työavain KASKO-03-73-23

HEL 2023-008798
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Helsingin aikuislukio, päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä -opetus, työavain KASKO-03-73-23

Rehtori

Päätös

Helsingin aikuislukion rehtori Katri Hyrsky päätti 5.6.2023 valita määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin suomi toisena kielenä opettajiksi aikuisten perusopetuksen s2 polulle+ alkuvaihe opettajat:

**********

**********

**********

**********

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kolmen (3) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien ja päättyy 31.7.2024

Päätöksen perustelut

Päätoimisen suomi toisena kielenä tuntiopettajan paikat (4 paikkaa) aikuisten perusopetuksen s2 polulle+ alkuvaihe ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 12.4.2023-26.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävien ensimmäinen sijoituspaikka on Helsingin aikuislukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajaviran määräaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan määräajaksi ottaa kouluun rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on suomi toisena kielenä opettajan tehtävät Helsingin aikuislukiossa.

Päätoimisen suomi toisena kielenä tuntiopettajan tehtävistä kolme sijoittuu aikuisten suomen kielen oppijoiden ryhmiin. Ryhmät ovat suomen kielen alkeis- sekä jatkokursseja ja ryhmistä osa on tarkoitettu hitaille suomen kielen oppijoille. Päätoimisen suomi toisena kielenä tuntiopettajan tehtävistä yksi sijoittuu aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ryhmään. Tässä ryhmässä aikuiset opiskelevat aikuisten perusopetuksen alkuvaihetta, tähän tehtävään kuuluu myös ryhmänohjaajan tehtävä. Tehtävät sijoittuvat Konepajan ja Myllypuron toimipisteisiin ja osa paikoista on iltaopetusta ja osa päiväopetusta.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Lisäksi tehtävässä luettiin eduksi aikuisten perusopetuksen tuntemus ja kokemukset hitaista suomen kielen oppijoista sekä ryhmänohjaamisesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 28 hakijaa, joista 1 peruutti hakemuksensa hakuaikana. Vaadittu kelpoisuus oli 13 hakijalla. Hakemusten perusteella kahteen ryhmähaastatteluun kutsuttiin yhteensä 7 hakijaa, joista kaksi peruutti hakemuksensa, haastatteluun kutsuttiin lisää hakijoita ja lopulta haastatteluissa olivat:

**********

Haastattelut suoritettiin 24.5.2023. Haastattelemassa olivat rehtori ********** ja suomen kielen koordinaattorit **********

**********

Haastatelluista kelpoisia tehtävään olivat **********

Suomi toisena kielenä opettajan tehtävät Helsingin aikuislukion aikuisten kielikursseilla sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ryhmässä edellyttävät vankkaa opetusosaamista sekä ymmärrystä aikuisista oppijoista ja heidän erilaisista elämäntaustoistaan ja koulutaustastaan. Ryhmässä opetuksen eriyttäminen, monipuolinen arviointi ja toiminnalliset opetusmetodit ovat tärkeitä.

Helsingin aikuislukion rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluissa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen ovat: ********** Näiden henkilöiden valintaan puoltaa monipuolinen työkokemus sekä haastatteluissa esiin tullut kehittämismyönteisyys, innostus ja motivaatio.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 01.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Katri Hyrsky, Lukion rehtori, puhelin: 09 310 86699

katri.hyrsky@hel.fi

Päättäjä

Katri Hyrsky
rehtori