Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen sekä toimialan sisäinen hankkeiden välinen määrärahan siirto

HEL 2023-008865
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 37

Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen äänestysvuodelta 2021 sekä toimialan sisäinen hankkeiden välinen määrärahan siirto

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja totesi Helsingin osallistuvan budjetoinnin liitteenä olevien hankkeiden valmistumisen äänestysvuodelta 2021. Lisäksi viestintäjohtaja päätti, että kaupunkiympäristön toimialalta kahdelta valmistuneelta hankkeelta käyttämättä jääneet määrärahat 36 212,23 euroa siirretään Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen -hankkeelle liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja toteaa osallisuusrahastosta rahoitettavien osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen erillisellä päätöksellä. Valmistumisen yhteydessä käyttöomaisuuskohde siirretään osallisuusrahaston keskeneräisestä käyttöomaisuudesta toimialan valmiiseen käyttöomaisuuteen.

Osallisuusrahaston perustamispäätöksessä todetaan, että rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahaston kirjanpitoa hoitaa taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa). Osallisuusrahasto on talousarvion ulkopuolinen rahasto (yritysnumero 3600). Rahastoa voidaan käyttää käyttö- ja investointimenoihin. Määrärahoja seurataan toimialoilla, viestintäosaston osallisuusyksikössä sekä taloushallintopalveluissa. Käyttöomaisuushankkeet kirjautuvat osallisuusrahastolle keskeneräiseen käyttöomaisuuteen.

Osallistuvan budjetoinnin valmistuneet hankkeet ovat eritelty toteumatietoineen liitteessä 1 Valmistuneet Omastadi-hankkeet sekä määrärahan siirto. Edelleen käynnissä olevat osallistuvan budjetoinnin hankkeet todetaan valmiiksi niiden valmistuttua.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.5.2023 § 283, että Helsingin osallistuvan budjetoinnin toteutettavaksi äänestettyjen hankkeiden välillä voidaan toteuttaa hankkeiden välinen määrärahojen siirto kaupunkilaisen ehdotuksen täysimittaiseksi toteuttamiseksi. Päätöksen mukaisesti tätä voidaan soveltaa myös kierroksen 2020–2021 toteutuksessa olevien hankkeiden osalta. Mikäli valmiiksi todettavasta hankkeesta jää määrärahoja käyttämättä, niitä voidaan siirtää keskeneräisille osallistuvan budjetoinnin hankkeille, joilla on ilmeinen ja perusteltu lisämäärärahan tarve. Siirto voidaan toteuttaa vain toimialan sisällä saman osallistuvan budjetoinnin kierroksen hankkeiden välillä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti siirrosta päättää viestintäjohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialan valmiiksi todettavan Lisää vehreyttä Kallion, Harjun, Sörnäisten ja Vallilan alueille! -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 60 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 45 977,23 euroa. Hankkeesta jää käyttämättä 14 022,77 euroa. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan valmiiksi todettavan Lisää yleisö-wc:itä Helsinkiin: Helsinki-huussi kuivakäymälöitä (WC) -hankkeen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä ilmoitettu määräraha oli 200 000 euroa ja hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 177 810,54 euroa. Hankkeesta jää käyttämättä 22 189,46 euroa. Näin ollen yhteensä molemmista hankkeista jää käyttämättä niille varattua määrärahaa 36 212,23 euroa liitteen mukaisesti.

Kaupunkiympäristön toimialan Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen -hankkeen toteuttaminen on kesken ja sille varattu määräraha on 50 000 euroa. Hankkeen toteutumisen yhteydessä on ilmennyt kustannusten noususta johtuen, että hankkeelle varattu määräraha ei tule kattamaan sille aiheutuvia kustannuksia. Siirtämällä valmistumisen yhteydessä edellä mainituista kahdesta hankkeesta vapautuvat määrärahat yhteensä 36 212,23 euroa Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen -hankkeelle, varmistetaan kaupunkilaisen tekemän ehdotuksen toteutuminen ehdotetussa laajuudessa.

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Sinkkonen, Osallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37914

johanna.sinkkonen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Valmistuneet Omastadi-hankkeet sekä määrärahan siirto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.