Virkasuhteen täyttäminen, Paloheinän ala-asteen koulu, erityisopettaja, työavain KASKO-01-245-23

HEL 2023-008915
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Paloheinän ala-asteen koulu, laaja-alainen erityisopettaja, työavain KASKO-01-245-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen päätoimiseksi tuntiopettajaksi ********** ensimmäiselle varasijalle ********** ja toiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 01.08.2023 ja päättyy 31.07.2024.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle ei aseteta koeaikaa, koska hän työskentelee jo virkasuhteessa samalla työnantajalla. Tämä koskee valittua ja ensimmäiselle varasijalle valittua.

Mikäli toiselle varasijalle valittu henkilö tulee otetuksi määräaikaiseen virkasuhteeseen, valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava lukumäärä kuuden kuukauden koeaika.

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää, kun valittu työskentelee jo samalla työnantajalla.

Toiselle varasijalle valitun kohdalla päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan määräaikainen virkatehtävä päätoimisena tuntiopettajana on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.-26.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen tehtävän sijoituspaikka on Paloheinän ala-aste.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Paloheinän ala-asteella.

Erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi, jos hakija voi osoittaa omaksuneensa nykyisen opetussuunnitelman mukaisen pedagogisen toiminnan. Tehtävään haettiin omaa osaamistaan sekä digitaitojaan aktiivisesti kehittävää ammattilaista, jolla on käytössään ratkaisukeskeisiä toimintatapoja sekä osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen systemaattiseen harjoitteluun.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kuudella hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 28.4.-2.5.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Erityisopettajan tehtävässä korostuu erityisen tuen toimintamallien hallinta ja yhteistyö verkostojen kanssa. Erityisopettaja toimii vahvassa yhteistyössä luokanopettajien ja muiden erityisopettajien kanssa, jolloin yhteistyötaidot korostuvat.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä työhakemuksista ja haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Ensimmäiselle varasijalle valitaan **********

Toiselle varasijalle asetetaan **********

********** ilmoitti valintapäätöksen jälkeen, ettei ole enää käytettävissä tehtävään, jolloin tehtävässä aloittaa 1.8.2023 alkaen **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 15.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Satu Arokari, rehtori, puhelin: 09 310 82440

satu.arokari@hel.fi

Päättäjä

Satu-Sinikka Arokari
rehtori