Viran täyttämättä jättäminen, keskustan terveysasema, Viiskulman toimipiste, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTEPE-02-123-23

HEL 2023-009103
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 52

Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen, Keskustan terveysasema, Viiskulman toimipiste, työavain SOTEPE-02-123-23

Johtava ylilääkäri

Päätös

Keskustan terveysasemien johtava ylilääkäri päätti jättää terveyskeskuslääkärin viran (vakanssinumero 019706, Keskustan terveysasema, Viiskulman terveysasemayksikkö) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka on ollut avoin.

Virka on ollut haettavana 12.4.–2.5.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin viranhaltijan tehtävänä on toimia terveyskeskuslääkärinä, hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tehtävään kuuluu akuutti- ja ajanvarauspotilaiden hoitamista. Lisäksi työnkuva voi sisältää lasten- tai äitiysneuvolaa tai muita erikseen sovittavia terveyskeskuslääkärin työtehtäviä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakijalla ei ollut vaadittua kelpoisuutta.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuosi.

Päätös tullut nähtäväksi 21.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Päättäjä

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.