Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vahingonkorvaus, patentin luvaton käyttö, Westend Estate Oy

HEL 2023-009147
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 139 §

Oikaisuvaatimus koskien toimialajohtajan päätöstä 28.8.2023, § 33

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Westend Estate Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Westend Estate Oy on tehnyt 12.9.2023 päivätyn oikaisuvaatimuksen toimialajohtajan päätöksestä 28.8.2023 § 33. Toimialajohtajan päätöksellä on hylätty Westend Estate Oy:n korvausvaatimus patentin luvattomasta käytöstä. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja se voidaan tutkia.

OIKAISUVAATIMUS

Westend Estate Oy on oikaisuvaatimuksessa vaatinut Helsingin kaupunkia edelleen maksamaan korvausta patentin luvattomasta käytöstä oikaisuvaatimuksen liitteenä olevan maksumuistutuksen mukaisesti 190 019,50 euroa.

Oikaisuvaatimuksessa on vedottu siihen, että korvausvaatimuksesta päättänyt kunnallinen taho eli Helsingin kaupunki ei voi tehdä päätöksiä eikä tulkintoja liittyen patentin voimassapysymiseen, sen loukkaamiseen, luvattomaan käyttöön, mitätöimiseen ja suojapiirin laajuuteen. Alin oikeusaste, joka tekee päätöksiä patenttien riita-asioissa on Helsingin käräjäoikeus. Näin ollen Westend Estate Oy katsoo, että oikeus korvaukseen on olemassa.

Oikaisuvaatimus on asian liitteenä.

HELSINGIN KAUPUNKI

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksellä on hylätty Westend Estate Oy:n korvausvaatimus patentin luvattomasta käytöstä Kivikon hiihtohallissa.

Kyse on Westend Estate Oy:n patentista, jonka osalta Helsingin hovioikeus on tuomiossaan 20.5.2020 päätynyt siihen, että Westend Estate Oy:n rakenneratkaisu täyttää keksinnöllisyyden tunnusmerkistön ja näin ollen myös patentin tunnusmerkistön. Patentin on hovioikeuden tuomiossa katsottu täyttävän keksinnöllisyyden tunnusmerkistön nimenomaan useamman hyllyllä olevan kerroksen johdosta. Tällaista rakenneratkaisua ei Kivikon hiihtohallissa ole. Kivikon hiihtohallissa kuten myös esimerkiksi Esport Areenalla on rakenne, jossa ensimmäinen kerros on lattialla ja toinen hallin reunoja pitkin yhdellä hyllyllä. Kyseinen rakenne eroaa sekä hovioikeuden tuomion että patentinhaltijan omien lausuntojen perusteella patentinhaltijan patentoidusta ratkaisusta. Kyseinen rakenneratkaisu ei ole ollut esteenä patentin keksinnöllisyydelle ja patentille eikä näin ollen voi myöskään loukata kyseistä patenttia.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan Kivikon hiihtohalli ei edellä todetun perusteella miltään osin loukkaa Westend Estate Oy:n patenttia, eikä sen osalta voida todeta minkäänlaista kyseisen patentin luvatonta käyttöä, koska Kivikon hiihtohallin rakenneratkaisu on erilainen kuin patentin. Näin ollen korvausvaatimus hylättiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksellä.

Oikaisuvaatimuksessa on vedottu siihen, että Helsingin kaupunki ei voi tehdä päätöksiä esimerkiksi patentin loukkaamisen osalta, vaan asia kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksellä 28.8.2023, § 33 on hylätty Westend Estate Oy:n Helsingin kaupungille esittämä korvausvaatimus. Helsingin kaupungin hallintosäännön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaisesti tällaisesta korvausvaatimuksesta päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja. Helsingin kaupunki on päätöksensä mukaisesti katsonut, että korvausvaatimukselle ei ole perustetta. Westend Estate Oy ei ole esittänyt mitään sitovaa tai pätevää perustetta korvausvaatimuksensa tueksi, vaan kyseessä on ollut sen oma tulkinta patentin loukkaamisesta. Mahdolliset patentin loukkaukset ratkaistaan tarvittaessa markkinaoikeudessa. Mitään tuomioistuimen päätöstä tai tuomiota ei ole, jossa Helsingin kaupungin katsottaisiin loukanneen patenttia. Hovioikeuden tuomio 20.5.2020 liittyi ainoastaan patentin keksinnöllisyyden ja patentin tunnusmerkistön täyttymiseen.

Helsingin kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaisia perusteluja, joiden johdosta toimialajohtajan päätöstä tulisi muuttaa. Näin ollen Helsingin kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimus on aiheeton.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 28.08.2023 § 33

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.10.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 12.9.2023-001

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.