Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, opinto-ohjaaja (2 kpl), työavain KASKO-03-171-23

HEL 2023-009707
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, opinto-ohjaaja (2 kpl), työavain KASKO-03-171-23

Rehtori, Kampus 1

Päätös

Rehtori päätti valita opinto-ohjaajan vakituiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjaajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 19.6.–3.7.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-171-23, sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Vakituisen viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto Kampus 1.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opinto-ohjaajan ottamisesta vakituiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Opinto-ohjaajan tehtävään kuuluu ohjaus opiskelupolun eri vaiheissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta ura- ja elämänsuunnitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Tehtäviin kuuluu myös oppilaitoksen koulutus- ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekemistä, koulutusneuvontaa ja yhteistyötä kaupungin ohjausverkostoissa.

Opinto-ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu opinto-ohjaajan toimivan osana oppimisyhteisöjä ja tekevän yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Opinto-ohjaaja edistää oppijoiden osallisuutta ja hyvinvointia. Tehtävässä edellytettiin tuoretta kokemusta opinto-ohjaajan työstä ja osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, vahvaa ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen osaamista sekä joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Eduksi luetaan kokemus eri ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta sekä pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus. Eduksi luetaan myös kokemus perusopetuksen opinto-ohjauksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksikymmentäkuusi (26) hakijaa, joista kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli yhdeksän. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisitoista (15) hakijaa, joista kaksi perui hakemuksensa ja yksi ei osallistunut haastatteluun. Haastattelu toteutettiin 6.7.2023 Teams-ryhmähaastatteluna, jossa haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö Marianne Hellsten ja koulutuspäällikkö Marjo Kumpulainen.

Rehtorin haastatteluun 19.7.2023 kutsuttiin viisi (5) hakijaa, joista haastatteluun osallistui neljä (4).

Hakemuksissa ja haastatteluissa esille tulleiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella tehtävään valittiin **********

**********

**********

**********

**********

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 24.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Aholainen, rehtori, puhelin: 09 310 72353

johanna.aholainen@hel.fi

Päättäjä

Johanna Aholainen
rehtori, Kampus 1