Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö 2, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-376-23

HEL 2023-009908
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Virkasuhteen täyttäminen, Idän aikuissosiaalityö 2, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-376-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Idän aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 038218, toimintayksikkö 395660 idän aikuissosiaalityö, työpiste 100080 idän aikuiset 2) 01.09.2023 lukien 2808,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettujen terveydentilasta saatujen selvitysten perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka tuli avoimeksi 01.04.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa idän aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on suunnitelmallinen sosiaaliohjaus, palvelutarpeen arvioiden ja suunnitelmien laatiminen sekä toteuttaminen ja seuranta yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisten verkostotoimijoiden kanssa monialaisissa verkostoissa terveys- ja hyvinvointikeskuksen ydinprosessien mukaisesti. Lisäksi työhön kuuluu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen arviointia, päätöksien tekemistä ja muita yksilöhuollon päätöksentekoon liittyviä tehtäviä.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8§:n mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja hyvä kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta sekä kokemusta täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteosta. Edellytettiin myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä että tiimityöhön perustuvassa työyhteisössä. Lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä, joustavuutta, asiakaslähtöistä työorientaatiota sekä sitoutumista ja kiinnostusta aikuissosiaalityön kehittämiseen.

Painopiste kohdistuu yli 30 -vuotiaisiin satunnaisesti palveluja tarvitseviin ja paljon palveluja tarvitseviin sekä asiakkaisiin, joiden arvioidaan hyötyvän suunnitelmallisesta sosiaaliohjauksesta.

Eduksi luettiin englannin kielen taito ja hyvät tietotekniset valmiudet muun muassa Apotti-tietojärjestelmän hallinta ja Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemus.

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero 038218) on ollut julkisesti haettavana ajalla 05.07.–19.07.2023. kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ja työhallinnon avoimet työpaikat -internetsivuilla.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemäntoista hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kolmellatoista hakijalla.

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun kolme hakijaa: ********** ********** ja ********** ********** ja ********** haastateltiin 19.7.2023 sekä ********** 21.7.2023.

Haastattelut suorittivat johtava sosiaalityöntekijä ********** ja sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) Laurea-ammattikorkeakoulusta. Hänellä on sosiaaliohjaajan työkokemusta 24.10.2022 alkaen lähes yhdeksän kuukauden ajalta **********

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) Metropolia- ammattikorkeakoulusta. Hän on työskennellyt sosiaaliohjaajana kolmen kuukauden ajan 03.04.2023 alkaen **********

********** on koulutukseltaan sosionomi (AMK) Metropolian ammattikorkeakoulusta. Hän on työskennellyt ohjaajana **********

Kaikilla haastatelluilla on viran hoitamiseen edellytetty sosionomin (AMK) kelpoisuus sekä kokemusta aikuisten ja perheiden kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on kokemusta Apotti- tietojärjestelmästä.

********** on hoitanut työnsä kiitettävästi ja on ollut ********** Hän on saanut erinomaista palautetta niin asiakkailta, yhteistyökumppaneilta kuin kollegoiltaan. Hakijoista hänellä on eniten kokemusta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukipäätösten tekemisestä sekä uudesta vastaanottopalvelumallista. Aikuisten kanssa tehtävä sosiaalityö on hänen suurin mielenkiintonsa kohde sosiaalityössä. Hän on innostunut luomaan myös uusia työmuotoja ja on ********** Tästä työkokemuksesta on hyötyä idän aikuissosiaalityön tiimissä. Myös hänen tavoitteensa ja sitoutuneisuutensa jatkaa sosiaaliohjaajan työtehtävissä aikuissosiaalityön parissa on etu erinomaisen englannin kielen taidon lisäksi. Lisäksi hän on osoittanut nykyisessä työssään itsenäistä työotetta sekä erinomaista paineensietokykyä tiukassa ja haastavassa työtilanteessa.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen idän aikuissosiaalityön idän aikuiset 2 -toimipisteessä.

Päätös tullut nähtäväksi 28.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Nina Palatz-Lohjala, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 62338

nina.palatz-lohjala@hel.fi

Päättäjä

Hanna Koskikallio
vs. aikuissosiaalityön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.