Virkasuhteen täyttäminen, Malmin peruskoulu, käsityön päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-982-23

HEL 2023-010216
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Malmin peruskoulu, käsityön päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-982-23

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Malmin peruskouluun sijoitetun määräaikaisen käsityön päätoimisen tuntiopettajan viran.

Päätöksen perustelut

Käsityön päätoimisen tuntiopettajan virka (001933) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.6.2023 - 21.6.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on määräaikaisen käsityön päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Malmin peruskoulussa.

Käsityön päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan käsityön päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan ei ollut riittävästi hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka

ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 15.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Lasse Latomäki, rehtori, puhelin: 09 310 82553

lasse.latomaki@hel.fi

Päättäjä

Lasse Latomäki
rehtori