Hankinta, asiantuntijapalvelu, palveluverkon jatkosuunnittelu, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-010312
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Palveluverkkosuunnittelun suorahankinta

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankintalain 40 §:n 2mom. 2 kohdan mukaista suorahankintaperustetta vastaavan perusteen mukaisesti hankkia Granlund Oy:ltä konsulttityön, joka koskee sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan palveluverkkosuunnittelua 31.12.2023 asti.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Tämän hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on sisältäen tarjotun optiotyön 49 000 euroa. Hankinta muodostaa kokonaisuuden ajalla 1.1.-30.6.2023 toteutetun palveluverkkosuunnittelun hankinnan kanssa (HEL 2023-001972). Hankintojen yhteenlaskettu kokonaisarvo on 88 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Päätöksen kohteena olevassa asiassa käsillä on hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen suorahankintaperuste: teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Alun perin Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala kilpailutti sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnittelutyön vuonna 2021, jolloin kilpailutuksen voitti Granlund Oy. Palveluntuottaja osallistui vuosien 2021-2022 aikana sosiaali- ja terveystoimialan palveluverkkosuunnitteluun. Tämän jälkeen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tilasi erillisellä hallintojohtajan päätöksellä (14.2.2023 8 §) tarvittavaa jatkosuunnittelua samalta kaupunkiympäristön kilpailuttamalta palveluntuottajalta ajanjaksolle 1.1.2023-30.6.2023.

Kyseisenä ajankohtana toteutetun yhteistyön tuloksena Granlund Oy kokosi ja keräsi kerättyä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluverkkosuunnittelua koskevaa dataa Power BI-työkalulle toimialan palveluverkkotyötä suunnittelua varten. Työkalu ja sen sisältämä data sijaitsee edelleen Granlund Oy:n palvelimella.

Granlund Oy on vastannut sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluverkkosuunnittelun teknisestä kehittämisestä sekä toiminut projektinjohtajina sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluverkkosuunnittelun tavoitteiden ja periaatteiden laatimiseksi.

Granlund Oy:n asiantuntijuutta tarvitaan edelleen, kunnes toimialan omat uudet asiantuntijat pystyvät ottamaan vastuulleen Granlund Oy:n kolmen vuoden kehittämistyön tulokset ja kehittämään työtä edelleen.

Granlund Oy toimii syksyn 2023 aikana toimialan tukena palveluverkkosuunnittelussa ja palveluverkkosuunnittelun periaatteiden jalkautuksessa.

Syksyn 2023 aikana sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle rekrytoidaan projektiasiantuntija, joka täydentää toimialan omaa palveluverkkosuunnittelun osaamista. Näin ollen Granlundilla olleet tehtävät sekä tietopohja ja palveluverkkosuunnitteluun tarkoitettu työkalu siirretään toimialalle itselleen.

Sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan palveluverkkosuunnittelun jatkotehtävät sisältävät seuraavia jatkoselvitystarpeita ja kehitystyötä:

- Sosiaali-, terveys – ja pelastustoimialan lautakunnan hyväksymien (23.5.2023, 97 §) palveluverkkosuunnittelun tavoitteiden ja periaatteiden konkretisointi ja kehittäminen.

- Tietosisällön ja tiedon kulun kehittäminen.

- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelukokonaisuuksien palveluverkkokeskustelujen suunnittelu ja pilotointi.

Osapuolia sitova sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun hankinnasta on tehty sopimus valitun palveluntuottajan kanssa.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

Päätös tullut nähtäväksi 11.09.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Carl Slätis, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 26307

carl.slatis@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja