Tutkimuslupa, Valintamuotoilun hyödyntäminen Helsingin työllisyyspalveluiden uraohjauksessa

HEL 2023-010452
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Tutkimuslupa, Valintamuotoilun hyödyntäminen Helsingin työllisyyspalveluiden uraohjauksessa

Työllisyysjohtaja

Päätös

Työllisyysjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** Laurea ammattikorkeakoulun tutkimukselle ”Valintamuotoilun hyödyntäminen Helsingin työllisyyspalveluiden uraohjauksessa” -päätöksen perusteluissa tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuslupa koskee opinnäytetyönä toteutettavaa tutkimusta, jossa tutkitaan, kuinka työttömäntyö-, ja toimintakykyä voisi edistää hyödyntämällä valintamuotoilua Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden toteuttamassa asiakkaan uraohjauksessa. Tutkimuksella pyritään tuottamaan tietoa uraohjauksen nykyisistä haasteista ja kehittämistarpeista, uraohjauksen erilaisista asiakkaan valintatilanteista sekä valinta-arkkitehtuurin merkityksestä työllisyyspalveluiden palveluun ohjauksen päätöksentekotilanteissa. Tutkimus toteutetaan syksyllä 2023 alkavan hankkeen osana (hankkeen julkinen kuvaus https://www.laurea.fi/hankkeet/u/uraohjain/). Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään hankkeen kehittämisessä, mutta myös Helsingin työllisyyspalveluiden uraohjauspalvelussa.

Työllisyyspalvelujen osalta tutkimuksen kohderyhmänä ovat asiantuntijat erityisesti tiimeistä, joista on tarkoitus tehdä palveluun ohjausta kyseisen hankkeen Uraohjain-palveluun. Tavoitteena on kerätä asiantuntijoille järjestettävien ryhmävideohaastattelujen avulla aineistoa puolistrukturoidun haastattelun muodossa kysymyksistä, joihin tutkimuksella pyritään vastaamaan. Tutkimuslupahakemuksessa tutkimuksen kohderyhmän kooksi on arvioitu noin 15-30 työllisyyspalveluiden asiantuntijaa. Asiantuntijat kutsutaan ryhmämuotoisiin haastatteluihin (3-5 hengen ryhmät) ja kukin asiantuntija osallistuu haastatteluun suunnitelman mukaisesti kerran. Teamsilla toteutetuista ryhmähaastatteluista tehdään videotallenteet tutkimuskäyttöä varten. Ryhmähaastattelut Teamsilla ja haastattelujen tallentaminen merkitsevät, että tutkimuksessa käsitellään ja kerätään tutkimuksen kohteena olevien Helsingin työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, mahdollinen kasvokuva videotallenteena, ammatti, asiantuntijan erikoistuminen tai vastuualue). Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste pohjaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohtaan eli tutkittavan suostumukseen: kultakin asiantuntijalta pyydetään erillinen kirjallinen suostumus haastattelua ja tallenteen tekemistä varten. Tutkimusaineiston raakamateriaali (Teams-nauhoitteet) sekä varmuuskopiot litteroinneista arkistoidaan Laurean Teams-tilille Laurean ohjeiden mukaisesti kaksivaiheisen tunnistautumisen taakse. Aineistoa tullaan säilyttämään tutkimuksellisen validiteetin ja reliabiliteetin mahdollisen vertaisarvioinnin vaatimat kuusi kuukautta opinnäytetyön julkaisun jälkeen, jonka jälkeen ne tuhotaan. Tutkimuksen eli opinnäytetyön on tarkoitus valmistua 31.12.2023 mennessä. Tutkimukseen liittyvät haastattelut toteutetaan syksyn 2023 aikana ja niistä kerättyä aineistoa säilytetään siten 1.7.2024 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- Tutkimuksessa saatuja tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimuksen yhteydessä saatuja tietoja koskee vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.
- Tutkija sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain 1050/2018 sekä muun lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.
- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkija sitoutuu ilmoittamaan yhteyshenkilölle viipymättä, mikäli saa tiedon tutkimukseen kuuluvien henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.
- Tutkija sitoutuu noudattamaan tutkimusluvan myöntäjän antamia ohjeita aineiston keruusta ja käsittelystä.
- Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen 6 kuukauden sisällä
- Kaikkien niiden henkilöiden, jotka käsittelevät salassa pidettäviin asiakirjoihin tai henkilörekistereihin sisältyviä tietoja, on annettava sitoumus joko tällä lomakkeella tai saman sisältöisenä erillisellä liitteellä.
- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.
- Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan sovitulle yhteyshenkilölle.

Päätös tullut nähtäväksi 26.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hannu Hyytinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 32202

hannu.hyytinen@hel.fi

Päättäjä

Katja Rajaniemi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus 15.8.2023, liite, tietosuojaseloste
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.