Hankinta, Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilikausien 2024-2025 ja optiona tilikausien 2026-2027 tilintarkastuspalvelut

HEL 2023-010784
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 93 §

Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilikausien 2024-2025 ja optiona tilikausien 2026-2027 tilintarkastuspalveluiden hankinta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein

 1. hyväksyä liitteessä 3 A-H lueteltujen yhtiöiden ja säätiöiden tilikausien 2024-2025 tilintarkastuspalvelut seuraavasti: A ryhmässä BDO Oy:n tarjouksen, B ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen, C ryhmässä BDO Oy:n tarjouksen, D ryhmässä BDO Oy:n tarjouksen, E ryhmässä BDO Oy:n tarjouksen, F ryhmässä BDO Oy:n tarjouksen, G ryhmässä BDO Oy:n tarjouksen ja H ryhmässä KPMG Oy Ab:n tarjouksen tilintarkastuspalveluiden toimittamisesta, koska ne ovat tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat.
 2. nimetä liitteessä 3 A-H lueteltujen yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastaja- ja varatilintarkastajaehdokkaiksi samassa liitteessä mainitun tilintarkastusyhteisön ja sen palveluksessa olevat nimetyt tilintarkastajat.

Hankinnan yhteenlaskettu arvo (vertailuhinta) optiovuodet mukaan lukien on 1 216 320 euroa.

Hankintaan sisältyvän option käyttämisestä tilikausille 2026-2027 päätetään erikseen.

Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain säädökset

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lain 122 §:ssä mainitaan, että kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tällainen perusteltu syy voi olla tytäryhteisöjen suuri määrä. Lisäksi kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajien toimikaudet ovat pääsääntöisesti kaksivuotisia, jonka johdosta tilintarkastajanimeämiset kaupungin ja tytäryhteisöjen osalta ajoittuivat eri vuosille.

Helsingin kaupungin hallintosääntö

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n 9 kohdan mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tytäryhteisöjen tilintarkastaja voi olla eri kuin kaupungin tilintarkastaja.

Hankintaprosessi

Kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), jäljempänä hankintalaki. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja se on toteutettu avoimella menettelyllä. Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 11.10.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön H065-23, Dnro HEL 2023-010784.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 12.10.2023 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tarjous pyydettiin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksesta tilikausille 2024-2025 ja optiona tilikausille 2026-2027.

Tarkastuslautakunta toimii hankinnassa Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden yhteishankintayksikkönä ja tekee niiden puolesta tilintarkastuspalveluja koskevan puitesopimuksen.

Hankittavat palvelut

Hankittavat tilintarkastuspalvelut sisältävät lakisääteisen tytäryhteisöjen vuosittaisen tilintarkastuksen ja osakeyhtiölain ja säätiölain mukaisten sekä mahdollisten arava- ja korkotukikohteista annettavien lausuntojen ja todistusten antamisen.

Tarjouskilpailua varten tytäryhteisöt on ryhmitelty kahdeksaan ryhmään A-H. Tarjous voidaan antaa koskien yhtä tai useampaa ryhmää kuitenkin niin, että tarjous tulee antaa kokonaisesta ryhmästä.

Mikäli sopimuksen aikana perustetaan uusia yhtiöitä tai säätiöitä tai niitä muulla tavalla tulee osaksi Helsingin kaupunkikonsernia, sisällytetään niiden tilintarkastus kulloinkin siihen olemassa olevan ryhmään, johon se toimialansa puolesta kuuluu.

Saapuneet tarjoukset

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 17.11.2023 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat kaksi tilintarkastusyhteisöä: BDO Oy (ryhmät A-H) ja KPMG Oy Ab (ryhmät A-H).

Tarjousasiakirjat ovat tarkastuslautakunnan jäsenten nähtävinä ennen kokouspäivää tarkastusvirastossa. Ne ovat myös nähtävinä kokoushuoneessa ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä (liite 1) on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Molemmat tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle määritetyt vaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Hinnan painoarvo on 65 prosenttia ja laadun painoarvo 35 prosenttia.

Hinnan vertailuperusteena käytetään tilikausille 2024-2027 tarjottua kokonaishintaa (maksimi 65 pistettä). Laadun vertailuperusteena on päävastuulliseksi esitettävän tilintarkastajan kokemus kunnallisten tytäryhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksesta (maksimi 35 pistettä).

Vertailuperusteet on määritelty tarjouspyynnössä, liite 1. Tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 2 ryhmittäin A-H. Tarjousten vertailu tehdään jokaisen ryhmän osalta erikseen.

Ryhmä A: Liiketoiminnan konserniyhtiöt

Liiketoiminnan konserniyhtiöiden ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi BDO Oy. Molempien tarjoajien nimeämillä päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä A on tehnyt BDO Oy.

Ryhmä B: Helsingin kaupungin asunnot Oy ja tämän alikonserni

Helsingin kaupungin asunnot Oy ja tämän alikonserni -ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi BDO Oy. KPMG Oy Ab:n nimeämällä päävastuullisella tilintarkastajalla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. BDO Oy sai laadun osalta pisteitä 10.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä B on tehnyt KPMG Oy Ab.

Ryhmä C: Kiinteistö- ja tilayhtiöt

Kiinteistö- ja tilayhtiöiden ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi BDO Oy. KPMG Oy Ab:n nimeämillä päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. BDO Oy sai laadun osalta pisteitä 32,50.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä C on tehnyt BDO Oy.

Ryhmä D: Asumiseen liittyvät yhtiöt, eräät pysäköintiyhtiöt sekä asuntotuotantopalvelun perustamat asunto-osakeyhtiöt ja ARA-lausunnot

Asumisen, pysäköinnin sekä asuntotuotantopalvelun perustamien yhtiöiden ja ARA-lausuntojen ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi BDO Oy. KPMG Oy Ab:n nimeämillä päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. BDO Oy sai laadun osalta pisteitä 10.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä D on tehnyt BDO Oy.

Ryhmä E: Kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhtiöt ja säätiöt

Kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhtiöiden ja säätiöiden ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi BDO Oy. KPMG Oy Ab:n nimeämillä päävastuullisilla tilintarkastajilla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. BDO Oy sai laadun osalta pisteitä 32,50.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä E on tehnyt BDO Oy.

Ryhmä F: Helen Oy ja tämän alikonserni

Helen Oy:n ja tämän alikonsernin ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi BDO Oy. KPMG Oy Ab:n nimeämällä päävastuullisella tilintarkastajalla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. BDO Oy sai laadun osalta pisteitä 30. Nimetyllä tilintarkastajalla tuli lisäksi olla vähintään kolmen vuoden kokemus energiahuoltoon liittyvien yhtiöiden tilintarkastuksesta, jonka tarjoajat täyttivät.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä F on tehnyt BDO Oy.

Ryhmä G: Helsingin Satama Oy ja tämän alikonserni

Helsingin Satama Oy:n ja tämän alikonsernin ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi BDO Oy. KPMG Oy Ab:n nimeämällä päävastuullisella tilintarkastajalla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. BDO Oy sai laadun osalta pisteitä 15. Nimetyllä tilintarkastajalla tuli lisäksi olla vähintään kolmen vuoden kokemus satama- tai logistiikkatoimialaan liittyvien yhtiöiden tilintarkastuksesta, jonka tarjoajat täyttivät.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä G on tehnyt BDO Oy.

Ryhmä H: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja tämän alikonserni

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja tämän alikonsernin ryhmässä hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi BDO Oy. KPMG Oy Ab:n nimeämällä päävastuullisella tilintarkastajalla oli yhteensä vähintään seitsemän minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta, mistä sai laadun osalta maksimipisteet. BDO Oy sai laadun osalta pisteitä 30. Nimetyllä tilintarkastajalla tuli lisäksi olla vähintään kolmen vuoden kokemus liikenteeseen liittyvien yhtiöiden tilintarkastuksesta, jonka tarjoajat täyttivät.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ryhmässä H on tehnyt KPMG Oy Ab.

Hankintalain pakollisten poissulkemisperusteiden soveltaminen

Tässä hankinnassa sovelletaan hankintalain 80 §:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita. Näin ollen tarjoajalta, joka tarjousten vertailun perusteella näyttää voittavan kilpailutuksessa, pyydetään hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Tarjoajien osalta ei ilmennyt pakollisia poissulkemisperusteita.

Sulje

Tarkastuslautakunta 03.10.2023 § 75

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.12.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi