Käyttöoikeuden myöntäminen, yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintitunnus, Helkama Liikkuva Oy, GoMore Finland

HEL 2023-010822
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 114

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen käyttöoikeuden myöntäminen Helkama Liikkuva Oy:lle

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti myöntää Helkama Liikkuva Oy:lle oikeuden käyttää yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusta. Hakija täyttää päätöksen liitteenä olevan taulukon hakuvaatimukset. Helkama Liikkuva Oy on ilmoittanut hakevansa ensi vaiheessa 5 kappaletta yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksia.

Päätöksen perustelut

Hakijan tulee sopia etukäteen kaupunkiympäristön asiakaspalvelun (Työpajankatu 8, p. (09) 310 22111) kanssa, milloin saapuu hakemaan tunnuksia. Hakijan tulee ilmoittaa asiakaspalveluun etukäteen ajoneuvojen rekisteritunnukset sekä kuinka pitkäksi ajaksi tunnukset lunastetaan. Hakijalla tulee tunnuksia noutaessaan olla mukanaan luettelo, josta ilmenee, mille ajoneuvoille tunnuksia on aikaisemmin myönnetty. Hakijan velvollisuus on siten ylläpitää ajantasaista luetteloa ajoneuvoista, joille tunnuksia on myönnetty.

Ensi vaiheen tunnukset tulee lunastaa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta 3 kuukauden kuluessa niiden myöntämisestä liikenne- ja katusuunnittelupalvelusta. Tunnukset tulee maksaa haettaessa. Hakija noutaa ja lunastaa myös mahdollisten alihankkijoidensa tai hakijalle palveluita tuottavan yrityksen tunnukset. Hakija toimittaa tunnukset jälkikäteen alihankkijoilleen ja muille palveluntuottajilleen.

Tässä päätöksessä mainittu hakija mahdollisine alihankkijoineen voi lunastaa lisää yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksia myöhemmin ottamalla yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun palvelukokonaisuutta tai yritystä koskevaan maksimimäärään 500 kpl saakka.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yksittäisistä liikennejärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 11.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37120

juha.hietanen@hel.fi

Päättäjä

Reetta Putkonen
liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakuvaatimusten täyttyminen yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusjärjestelmään

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.