Hankinta, DPS, sisäinen kilpailutus, Mellunkylän ja Haagan pelastusasemien siivous, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-010908
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Mellunkylän ja Haagan pelastusasemien siivouksen hankinta

Hallintojohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallintojohtaja päätti valita käydyn tarjouskilpailun perusteella Mellunkylän pelastusaseman siivouksen palveluntuottajaksi H & A Team Oy:n sekä Haagan pelastusaseman ja toimistorakennuksen siivouksen palveluntuottajaksi H & A Team Oy:n.

Suunniteltu sopimuskausi on 01.01.2024–31.12.2025. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Perussopimuskauden jälkeen on mahdollista tilaajan niin päättäessä jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella mahdollinen optiokausi huomioiden on noin 214 000 euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätöksen perustelut

Tarjouskilpailu toteutettiin käyttäen Helsingin kaupungin siivous- ja käyttäjäpalveluiden DPS dynaamista hankintajärjestelyä H010-21/HEL 2021 - 008058, jonka hankintapäätös on tehty 3.9.2021. DPS järjestelyssä on sovittu, että kohdekohtaiset siivouspalvelut mini kilpailutetaan kohderyhmään Siivouspalvelut DPS dynaamiseen järjestelyyn valittujen palveluntuottajien kesken.

Minikilpailutus perustuu Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 1.9.2023 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2023-010908. Minikilpailutuksen tarjouspyyntö lähetettiin kaikille DPS dynaamiseen järjestelyyn (Siivouspalvelut) 1.9.2023 mukana oleville palveluntuottajille. Tarjouskilpailu toteutettiin sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä (Tarjouspalvelu).

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Mellunkylän pelastusaseman sekä Haagan pelastusaseman ja toimistorakennuksen siivouspalvelut. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala hankkii kohteisiin ylläpitosiivous-, perussiivous- ja ikkunoidenpesu palvelua. Tarjoajilla oli mahdollisuus tutustua kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä tarjouspyynnössä annettuina tutustumisajankohtina.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittava palvelu sekä hankittavan palvelun ja palvelun laadun vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjouskilpailussa oli kaksi osa-aluetta, Osa-alue 1: Mellunkylän pelastusasema ja osa-alue 2: Haagan pelastusasema ja toimistorakennus. Kukin tarjoaja pystyi jättämään tarjouskilpailussa yhden tarjouksen molemmille osa-alueille. Tarjouskilpailussa ei sallittu osatarjouksia eikä rinnakkaisia tarjouksia.

Tarjoajien oli mahdollista esittää tarjousaikana hankinnan kohdetta ja tarjouspyyntöä koskevia lisätietokysymyksiä 24.9.2023 klo 23.59 mennessä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Hankintayksikkö sai määräaikaan mennessä 4 kysymystä, joihin vastattiin 26.9.2023.

Tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan 9.10.2023 klo 16:00 mennessä saapui yhteensä 8 tarjousta. Tarjouksen jättivät osa-alueeseen 1, Mellunkylän pelastusasema, seuraavat tarjoajat:

- H & A Team Oy- Helsingin siivous-10 Oy- Kiinteistösiivous Metsänen Oy- Siskon Siivous Oy- Tmi Siivouspalvelu **********

Sekä osa-alueeseen 2, Haagan pelastusasema ja toimistorakennus:

- H & A Team Oy- Helsingin siivous-10 Oy- Kiinteistösiivous Metsänen Oy- Palmia Oy- RTK-palvelu Oy- Siskon Siivous Oy- SOL Palvelut Oy- Tmi Siivouspalvelu **********

Tarjousten käsittely

Tarjoukset avattiin 9.10.2023 sähköisestä järjestelmästä.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Kaikki jätetyt tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena oli hinta 100 %. Kumpikin osa-alue vertailtiin erikseen. Tarjousten vertailussa tarjouksen osa-aluekohtaiset pisteet jakautuivat seuraavasti: Hinta, maksimi 100 pistettä. Hintojen vertailussa huomioitiin kullekin tarjouspyynnön kohteelle annettu yksikköhinta. Kullekin kohteelle on tarjouspyynnössä määritelty painoarvo (ylläpitosiivous 70 %, perussiivous 15 %, ikkunanpesu 15 %), jonka perusteella kohteen hinnan maksimipisteet määräytyivät.
Esimerkiksi, kun kohteen painoarvo hinnan maksimipisteistä on 70 %, kohde voi saada korkeintaan 0,7*100 = 70 pistettä hintavertailussa. Kunkin kohteen kohdalla halvin tarjottu hinta sai kyseisen kohteen hinnan maksimipisteet, muut suhteutettiin tähän kaavalla: pienin annettu arvo / tarjottu arvo * kohteen hinnan maksimipisteet. Kun kunkin kohteen hinnat oli pisteytetty, osa-alueen kaikkien kohteiden saamat hintapisteet laskettiin yhteen. Tarjouksen saamat osa-aluekohtaiset kokonaispisteet muodostuivat siten yhteenlasketuista kohdekohtaisista hintapisteistä. (Liite 1 Vertailutaulukko)

Halvinta hintaa käytetään vertailuperusteena, koska oleelliset laatuun vaikuttavat seikat on huomioitu kattavasti hankinnan kohteen määrittelyssä ja ehdottomilla laatuvaatimuksilla pystytään turvaamaan palvelun laatu.

Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnan molemmille osa-alueille valittiin yksi (1) palveluntuottaja. H & A Team Oy valittiin molempiin osa-alueisiin palveluntuottajaksi.

Sopimus

Valitun palveluntuottajan kanssa tehdään kahden (2) vuoden pituiset sopimukset. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2024 ja se päättyy 31.12.2025.

Hankintaan sisältyy mahdollisuus enintään kahden (2) vuoden pituiseen optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen.

Osapuolia sitovat sopimukset eivät synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun hankinnasta on tehty sopimukset valitun palveluntuottajan kanssa. Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi.

Hankintavaltuudet

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallintojohtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista 24.10.2023 § 216.

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
 • si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos hankintayksikkö kuitenkin on tehnyt hankintasopimuksen noudat- tamatta hankintalaissa säädettyä odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
  siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien EU-kynnysarvot ylit- tävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 10 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Saajamo, suunnittelija, puhelin: 09 310 43860

heidi.saajamo@hel.fi

Mari Rinkinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37769

mari.rinkinen@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.